09 / 02 / 2023

İBB Tuzla'da arsa satıyor! Megakentte arsa sahibi olma imkanını kaçırmayın!

İBB Tuzla'da arsa satıyor! Megakentte arsa sahibi olma imkanını kaçırmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan arsayı satıyor...İlan metni:

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
 
1) Encümen Kayıt No: 4803
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbulb) İlçesi: Tuzla c) Mahallesi: Merkez
d) Pafta No:---e) Ada No: 5826 f) Parsel No: 1
g) Yüzölçümü: 6.018,21 m²             h) Satılacak Hisse Oranı: 637/2400 (1.597,33 m²) ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yokk) İmar Durumu: Ticaret Alanı + Konut Alanı  (Kısmen Yola Terki ve Kısmen Yoldan İhdası bulunmaktadır.) l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli:23,959.950.-TL
4) Geçici Teminatı:718.798,50-TL
5) İhale Tarihi ve Saati:14 Eylül 2022 Saat: 11:15 - Son teklif verme tarih ve saati: 14 Eylül 2022 Saat:11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü:Fonlar İhale Yönetmeliği’nin 30. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi:Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli1.000.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 14 Eylül 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 14 Eylül  2022 saat:10.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 14 Eylül 2022 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.

Milli Emlak o ilde 77 bin TL'ye imarlı arsa satıyor! Sakın kaçırmayın!

Çeşme'de 8 taksitle arsa satılıyor! İhalesi 15 Eylül'de!

O ilde 4 taksitle arsa satılıyor! 258 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
Geri Dön