19 / 08 / 2022

İBB'ye işletilmek üzere verilen orman alanları mecliste!

İBB'ye işletilmek üzere verilen orman alanları mecliste!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 6831 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla işletilmek üzere verilen orman alanlarına ilişkin soru önergesi hazırladı..İBB ye işletilmek üzere verilen orman alanları mecliste!


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 6831 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla işletilmek üzere verilen orman alanlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal sorularının Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Tanal önergesinde "Ülkemizdeki inşaat sektörü gerek kentsel dönüşüm ve özel sektör yatırımları gerekse kamu altyapı projeleri nedeniyle son dönemde hızlı bir şekilde büyümüştür. Sektördeki bu büyüme inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının depolanması konusunun önemli bir sorun ve buna paralel olarak da rant fırsatı haline gelmesine neden olmuştur.


İnşaat faaliyetlerinin en yoğun şekilde sürdüğü şehirlerimizin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da yürütülen inşaat ve hafriyat faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların aylık miktarı yaklaşık 5 milyon tondur.


10.6.2010 tarih ve 5995 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesine eklenen dördüncü fıkrayla madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilmesine olanak sağlanmıştır." dedi.


İstanbul’da oluşan inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları 2010 yılından itibaren büyük ölçüde, Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesine 5995 sayılı Kanunla eklenen hüküm çerçevesinde ağaçlandırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen orman sınırları içerisindeki faaliyeti durdurulmuş maden alanlarına dökülmekte olduğunu ifade eden Tanal "Kuruluş amacı ormanların korunması, geliştirilmesi ve bu kapsamda ağaçlandırma yapmak olan Orman Genel Müdürlüğü dururken orman alanlarının ağaçlandırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilerek atık dökümü için işletilmesine imkan sağlanması, İstanbul için önemli bir rant kaynağı haline gelen atık döküm işlerinden doğan maddi kaynağın Hazine yerine Büyükşehir Belediyesine aktarılmasına yol açmaktadır." diyerek 10 soru sordu.


Tanal'ın soruları


1- 5995 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesine inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla işletilmek üzere verilen orman alanlarının, yerleri ve veriliş tarihleri itibarıyla alan ve hacim büyüklükleri ile bedeli ne kadardır? Bu yerlere veriliş tarihinden itibaren hangi miktarda inşaat, yıkıntı ve hafriyat atığı dökülmüştür?


2- İstanbul Büyükşehir Belediyesine atıkların dökümü amacıyla verilen orman alanlarına ilişkin bedelin tespiti ne şekilde yapılmakta ve bedel tespitinde piyasa koşullarının gerekleri nasıl gözetilmektedir?


3- Bakanlığınızca atıkların dökümü amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen orman alanları arasında gelir paylaşımı yöntemiyle verilen yerler de var mıdır? Yoksa gelir paylaşımı yönteminin kullanılmama gerekçesi nedir?


4- Atıkların dökümü amacıyla verilen orman alanları İstanbul Büyükşehir Belediyesine hangi ihale usulüyle verilmektedir? Bu işlemin kanuni dayanağı nedir?


5- 2010 yılından bu yana İstanbul il sınırları içerisinde inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlara verilen orman alanları var mıdır? Var ise kişiler ve tarihler itibariyle bu yerlerin alanı, hacmi ve bedeli ne kadardır?


6- İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla işletilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen yerler orman idaresince neden işletilmemektedir? Bu alanların işletilmek üzere Büyükşehir Belediyesine verilmesini gerektiren sebepler nelerdir?


7- İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökümü amacıyla verilen yerlerin işletilmesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesince elde edilen gelir rakamları bedel tespitinde dikkate alınmakta mıdır? Yıllar itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bedel ile Büyükşehir Belediyesince bu yerlerin işletilmesinden elde edilen gelirler ne kadardır?


8- 24.5.2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire

Başkanlığına, Bakanlık yaptığınız dönemde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atanan ve Sabah Gazetesinin 8.8.2016 tarihli haberinde “Pensilvanya'da teröristbaşı Fetullah Gülert'in iki yıl boyunca bizzat özel hizmetini yaptığı” iddiaedilen C Y/ adlı kişinin, yine 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğüne ise sınavsız olarak 2008 yılında Bakanlığınız Özel Kalem Müdürlüğüne tarafınızdan atanan ve kardeşinizin oğlu olan T £F nun atanması bilginiz dâhilinde, tavsiyeniz ve bizzat takibiniz üzerine mi

gerçekleşmiştir? Kardeşinizin oğlu hangi özellikleri nedeniyle önce Bakanlığınızın özel kalem müdürlüğüne sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir müdürlüğe atanmıştır? Bu atamaları etik ve kanuna uygun buluyor musunuz?


9- C Y. ve Tı E' nun İstanbul Büyükşehir Belediyesinde inşaat,

yıkıntı ve hafriyat atıklarının depolanması ile buna ilişkin izin işlerinden sorumlu yönetici kadrolarına atandıkları tarihlerin, Çevre ve Orman Bakanlığınız döneminde Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesini değiştirerek, orman sınırları içindeki kapatılmış maden işletme alanlarının, büyükşehir belediyelerince atıkların dökümü için kullanılmasına olanak sağlayan 10.6.2010 tarihli ve 5995 sayılı Kanuna ilişkin tasarının TBMM’de görüşüldüğü ve kabul edildiği tarihlere denk gelmesi sadece bir tesadüf müdür?


10- Orman sınırları içindeki kapatılmış maden işletme alanlarının, büyükşehir belediyelerince atıkların dökümü için kullanılmasına olanak sağlayan 5995 sayılı Kanunun çıkarılması için kardeşinizin oğlunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinde inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının depolanması ile buna ilişkin izin işlerinden sorumlu birimin yönetici kadrosuna atanmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesine şart koştunuz mu?