İcra takibi nasıl kesinleşir?

İcra takibi nasıl kesinleşir?Borçlu bir kimsenin borcunu ödememesi halinde alacaklı borcunun tahsili için, icra takibi talebinde bulunabiliyor. Peki, İcra Müdürlüğü vasıtası ile başlatılan icra takibi nasıl kesinleşir?


İcra takibi nasıl kesinleşir?

Borçlu bir kimsenin borcunu ödememesi halinde alacaklı borcunu icra yoluyla tahsil etmek isteyebiliyor. Alacaklının İcra Müdürlüğüne başvuruda bulunması yeterli oluyor. İcra Müdürlüğü borçluya bir tebligat gönderiyor. Bu tebligat sayesinde borçlu bilgilendirilmiş oluyor.


İcra takibi işlemine borçlunun itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu itirazı sözlü ve yazılı olmak olarak iki şekilde yapabiliyor. Yazılı olarak itirazda İcra Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapabiliyor. Sözlü itiraz da icra memurunun zapt tutması ve bu zaptın borçlu veya vekili ve icra memuru tarafından imzalanması üzerine gerçekşmiş oluyor. Haciz işlemi ilgili açıklamalara İcra ve İflas Kanunu'nda yer veriliyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer veriliyor;


Haciz: 

1 – Talep Müddeti 

Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) 

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmişise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. 

 

(Değişik: 6/6/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 

 

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. 

 

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. 

 

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez.

 

2 – Hacze başlama müddeti: 

Madde 79 – İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. 

 

(Değişik fıkra: 6/6/1985 - 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/19 md.) Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir. 

 

Haciz yapan memurun yetkisi: 

Madde 80 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) 

İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya katiplerinden birinede yaptırabilir. 

 

Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır. 

 

Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesair eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.


(Değişik: 18/2/1965 - 538/45 md.) Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir. İcra takibinin kesinleşmesi...

Alacaklının talebi üzerine başlatılan icra takibi kapsamında borçluya bir tebligat gönderiliyor ve bu tebligatta  ödeme emrinin alınmasından sonra belirtilen süre içinde ilgili kuruma ödeme yapılması gerektiği, itiraz hakkının olduğu, mal beyanında bulunulması için başvuru yapılması gerektiği bildirisi yapılıyor.


Borçlunun bu tebligatta yer alan esaslara uyması gerekiyor. Borçlu bu yükümlülüklere uymaz ise icra takibi kesinleşmiş oluyor. Kesinleşen icra takibi üzerine eve icra memurları gelebiliyor ve icra işlemi gerçekleşebiliyor.


İcra emrine itiraz nasıl yapılır?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com