İcra taşınmaz satış karar örneği!

İcra taşınmaz satış karar örneği!Gayrimenkuller için ise haczedilen gayrimenkul malın satışı iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşüyor. Bu süre içinde alınabilen icra taşınmaz satış karar örneği haberimizde...


İcra taşınmaz satış karar örneği!

Borçlu bir kimsenin icra ile el konulan taşınmaz malı için satış kararı nasıl alınır? İcrada taşınmaz satış süresi ne kadardır? Diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunması ile icra süreci başlamış oluyor. Yapılan talep doğrultusunda İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. 


Borçlunun, söz konusu ödeme emrini almasından sonra tebligatta yazılı olan hususlara uyması gerekiyor. Borcun ödenmemesi halinde borçluya ait olan taşınmaz mallara haciz konulabiliyor.


Borçlu kimsenin, borçlu olduğu miktar kadar sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallara konu olabiliyor. Haczedilen mallar, yed-i emin olarak tabir edilen kimselere ait; resmi kayıtların tutulduğu depolarda muhafaza ediliyor. 


Satış işlemi talep edilene kadar bu depoda yed-i eminlerin gözetimi altında kalıyor. Bunun yanı sıra haczedilen menkul malın satışı bir yıl içinde talep edilmezse menkul mal üzerindeki haciz kalkar. 


Gayrimenkuller için ise haczedilen gayrimenkul malın satışı iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşüyor. Bu süre içerisinde borcun ödenmemesi üzerinde haczedilen gayrimenkuller satışa çıkarılabiliyor. İcra taşınmaz satış karar örneği aşağıda bulunuyor.


İcra Müdürünün Taşınmaz Satış Kararı Örneği:


T.C.

...............

...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 20../... E


............ vekili Av. ..........’a borçlu ................’nin borcu için alacaklı lehine ipotek verilen ve ................’ya ait (Tapu kaydını yazınız) olan gayrimenkul üzerindeki tüm hak ve mükellefiyetleri gösterir son tapu kaydının dosyaya geldiği görülmekle, talep gibi:


1 - Anılan gayrimenkulün ... ... İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle satılmasına,


2 - Birinci satışın .../..../2014 günü ... .... İcra Müdürlüğü'nde saat ..... ’dan .... ’a kadar yapılmasına, birinci satışta muhammen bedelin %60’ına talipli çıkmaz ise, 2. satışın ..../... /2014 günü .... .... İcra Müdürlüğü'nde saat  .... ’dan  .... ’a kadar yapılmasına,


3 - Gayrimenkul açık artırma ilanı ve şartname düzenlenmesine,


4 - KDV, damga vergisi, alıcı hissesi tapu harcı ve tahliye ve teslim masraflarının alıcıya aidiyetine, tellaliye, satıcı hissesi tapu harcı ve gayrimenkulün aynından doğacak borçların ihale bedelinden kesilmesine,


5 - Gayrimenkulün aynından doğan vergi borcunun olup, olmadığı hususunda Belediye Emlak Vergi Dairesi’ne müzekkere yazılmasına,


6 - Gayrimenkul açık artırma ilanının bir suretinin İcralar Divanhanesine asılmasına, satış talep tarihi itibariyle Türkiye genelinde münteşir ve dağıtımı yapılan tirajı ellibinin üzerindeki beş büyük gazeteden birinde neşredilmesine,


7 - Taşınmazın satışına geçildiğinden satışa arz şerhi verilmesi ve bundan sonra gelecek haciz ve şerhlerin bildirilmesi için ... .... Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına


8 - Alacaklı vekiline, ... Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne, ... Belediyesi Emlak Vergi Müdürlüğüne, borçlu ...’ne,  ipotek veren 3. kişi ... ...’ya gayrimenkul satış ilanının tebliğine karar verildi.


İcra Müdür Yrd.


İcra tebliği nedir?
Haciz hakkında her şey!