İcra yoluyla evden eşya alınıyor mu?

İcra yoluyla evden eşya alınıyor mu?

Alacaklılar; Ödeme emrindeki müd­det geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı red olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor. Peki, icra yoluyla evden eşya alınıyor mu?İcra yoluyla evden eşya alınıyor mu?

Alacaklılar; Ödeme emrindeki müd­det geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı red olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor.


Haciz süreci, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen icra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapıyor.


Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Peki, icra yoluyla evden eşya alınıyor mu?


Haczedilemeyen mallar...

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösteri­len mallar,


2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,


3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,


4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,


5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih ede­ceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunla­rın üç aylık yem ve yataklıkları,


6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,


7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,


Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,


8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,


9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,


Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,


10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,


11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,


12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır).


Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.


Kısmen haczi caiz olan şeyler

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.İcra yoluyla gayrimenkul satışında KDV!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com