25 / 06 / 2022

Iğdır'da 22.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Iğdır'da 22.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Iğdır İl Özel İdaresi, Iğdır Merkez Baharlı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 22 milyon 670 bin 210 TL bedelle satışa çıkardı.Iğdır İl Özel İdaresi, Iğdır Merkez Baharlı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 22 milyon 670 bin 210 TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Iğdır İl Özel İdaresinden:

Madde 1- Mülkiyeti İdaremiz ait aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “ Açık Artırma Usulü “satışı yapılacaktır.
Satışı Yapılacak taşınmazın
İli : Iğdır
İlçesi : Merkez
Mahalle : Baharlı
Ada No : 12
Parsel no : 1
Yüzölçümü : 1.203,00 m2
MUHAMMEN BEDEL: 22.670.210,20 TL dir. Gayrimenkul satışı KDV’ den muaftır.
Madde 3- İhalesi 15 Mart 2022 Salı Günü saat: 11.00 ’de İl Encümeni Toplantı Odasında,
İl Encümenince yapılacaktır.
Madde 4- Geçici teminat tahmini bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup tutarı 680.106,306 TL. dir.
Madde 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının şartnamede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.

Iğdır da 22.7 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Madde 6-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
a)-Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması ve belgelenmesi
b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
c)-Nüfus Cüzdan sureti
d)-Noter tasdikli imza sirküleri
e)-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi
g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen değerlerinden olması ve İlimiz Özel İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddesinde) belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ’da” ibrazı gerekir.
h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini
ı)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
l)-İstekli hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesini
m)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair belgeyi,
15.03.2022 Salı günü saat 11.00’ e kadar Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Madde 7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek süratiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Madde 9- Gayrimenkul satış işine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.
Keyfiyet ile ilan olunur.