15 / 08 / 2022

İkonia Yatırım Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


İkonia Yatırım Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bağcılar’da 100 bin TL sermaye bedeli  ile Cem Niyazi    Durmuş tarafından kuruldu.İkonia Yatırım Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bağcılar’da 100 bin TL sermaye bedeli  ile Cem Niyazi    Durmuş tarafından kuruldu.
İkonia Yatırım Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. -Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. -Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. -Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. -Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. -Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. -Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. -Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek. -Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. -Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar. -Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapar. - Konusuyla ilgili Yurt dışı firmalarla anlaşmalar yaparak yurt içinde yapılacak inşaat, taahhüt işlerinde danışmanlık yapmak, yurt dışı firmaların işlerinin takibini yapmak, mümessilliğini almak ve komisyonculuk yapmak, - Konusuyla ilgili her türlü mal ve hizmetin alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak - Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Petrokimya, sanayii urunleri ve bunlar ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, alımını satımını ithalat ve ihracatını yapmak -Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. -Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. -Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. - Konusuyla ilgili Yurt dışı firmalarla anlaşmalar yaparak yurt içinde yapılacak inşaat, taahhüt işlerinde danışmanlık yapmak, yurt dışı firmaların işlerinin takibini yapmak, mümessilliğini almak ve komisyonculuk yapmak, - Konusuyla ilgili her türlü mal ve hizmetin alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin alımı satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlanması konularında faaliyette bulunmaktadır. 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.