İksa ruhsatı nedir?

İksa ruhsatı nedir?Yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme iksa deniyor. Peki, iksa ruhsatı nedir? Nasıl alınır?


İksa ruhsatı nedir?

Yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme iksa deniyor.


Bu işlem için alınan ruhsat ise iksa ruhsatı olarak ifa ediliyor. Bu ruhsat ilgili belediyeden alınıyor. İksa ruhsatı için belediyeye bir dilekçe verilmesi gerekiyor. İksa ruhsatı dilekçesi ve gerekli olan diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor;


Dilekçe örneği:

............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı Ruhsat Birimi'ne;


 İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun

................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı

taşınmaza İKSA ruhsatı almak için gereğini arz ederim. .... / ..... / ......

Mal Sahibi veya vekilinin;

ADI-SOYAD

(imza)

T.C. Kimlik No : ...............................................

Telefon : ...............................................

Adres : ..................................................................................................................


Gerekli belgeler:

1. İnşaat ruhsatı içerir dilekçe;(mal sahibi bizzat imza atacak/imza beyannamesi/vekalet)Vekil ise

vekaletname aslı

2. Son ay vizeli tapu./Tapu aslı

3. Müteaahhit Yetki Belgesi

4. İmar Durumu aslı (Yeni tarihli)

5. Kadastro Aplikasyon Krokisi

6. Yapı Yeri Uygulama Krokisi / Yol Genişliğini Gösterir Belge

7. Yapı Kot Krokisi 

8. Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde;

9. Ticaret odası kaydı,aslı

10. Vergi sicil numarası

11. Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise

Ticaret odası kaydı

Vergi levhası fotokopisi 

12. Mütahhit şirket ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi 

Arsa kıymet bedeli ve vergi sicil no

Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıştırılacağına

Mal sahibi ve müteaahhit arasında yapılan sözleşme

13. Proje müelliflerinin ilgili meslek odasI sicil kaydı

14. Mimar onaylı taahütname

15. İnşaat Mühendisi onaylı taahütname

16. Jeoloji Mühendisi onaylı taahütname

17. Jeofizik Mühendisi onaylı taahütname 

18. Zemin etüt sorumluluk belgesi

19. İmar Yönetmeliğinin 68. maddesine göre;

YDK onaylı, Mimari proje (3 takım) YDK onaylı, Statik proje (hesapları ile birlikte 3 takım) 

YDK onaylı, Zemin etüt raporu (1 takım)

20. YDK gereken tüm yapılarda

Şantiye Şefi-müteahhit sözleşmesi

Şantiye Şefi onaylı taahhütname

Şantiye Şefi ikametgah belge

Yapı Denetim Kuruluşu İle İlgili İstenen Belgeler:

1. Yapı Denetim Firması izin belgesinin noter tastikli sureti.

2. Yapıya ilişkin bilgi formu.

3. Yapı Denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme.

(planlanan şekliyle inşaata başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek,

her sayfaya tüm mal sahiplerinin ve yapı denetim yetkilisinin imzası)

4. Yapı Denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname.

5. İdarenin açmış olduğu Yapı Denetim Hesabına yatan Hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair

makbuz (Makbuz aslı ve fotokopisi)

6. YDK'nun imza sirküleri

7. Y.D.K'nun inşaatta görevlendirdiği Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi ikametgah belgesi

8. Y.D.K'nun inşaatta görevlendirdiği Yardımcı Kontrol elemanının ikametgah belgesi

9. Yapı Denetim Sicil Gazetesi fotokopisi

10. YDK onaylı kontrol formu belgesi

11. Tetkik aşamasında istenecek ilave evraklar.


İnşaat kazı ruhsatı nasıl alınır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com