14 / 08 / 2022

İnceser Belgelendirme Ve Uygunluk Değerlendirme Limited Şirketi kuruldu!


İnceser Belgelendirme Ve Uygunluk Değerlendirme Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Engin Karakaş ve Özen Şahingöz ortaklığında kuruldu.İnceser Belgelendirme Ve Uygunluk Değerlendirme Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Engin Karakaş ve Özen Şahingöz ortaklığında kuruldu.

İnceser Belgelendirme Ve Uygunluk Değerlendirme Limited Şirketi konusu:
Kalitatif ve kantitatif kalite yönetimi ile, teknik denetim ve muayene, personel, ürün ve sistem belgelendirme, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu tespit ve tevsik etmek sonuçlarıyla ilgili tarafsız dokümantasyon hazırlanması -Tüm endüstri dalları ve sektörlerde ulusal ve uluslararası ticaret alanlarında, her türlü hizmet, malzeme, imalat, donanım, tesis gayrimenkul için ulusal, uluslararası müşterilerin belirlediği standartlara uygunluğunun ölçülmesi, tespit analizi, ekspertiz ve gözetim hizmetinin yapılması -Teknik tesislerin, elektronik tesislerin, elektroteknik araçların ve diger aksamların güvenlik tekniği açısından muayene edilmesi ve ekspertizinin yapılması, inşaat ve yapı malzemeleri denetimi, binalara risk danışmanlığı, kullanımda olan yapılar için bakım danışmanlığı yapılması, gayrimenkul inşaatlarının ve her türlü inşaat montaj-demontaj işlerinin kontrolü, ekspertizi ve gözetim hizmetlerinin yapılması -Çevre koruma, çevre kontrol ve denetimleri; iş, iş sağlığı ve iş güvenliği kontrol ve denetimleri yapılması - Kalite yönetim sistemleri konusunda kurum ve kuruluşlara yönelik kalite güvenliği denetimi ve belgelendirme yapılması, -Her türlü ulusal ve uluslararası standartlara göre personel belgelendirme hizmetlerinin verilmesi ve dokümantasyon hazırlanması, -Bu amaçlan gerçekleştirmek üzere yapılabilecek diğer işlemler; -Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif ve standartla çerçevesinde her türlü ölçüm, analiz, test ve muayene hizmetlerini sağlamak, fizibilite, analiz etüt ve geliştirme, bu konu ile ilgili her türlü ekipman ticaretini yapmak. -İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif ve standartlar çerçevesinde her türlü ölçüm, analiz ve test hizmetlerini sağlamak, fizibilite analiz etüt ve geliştirme, bu konu ile ilgili her türlü ekipman ticareti yapmak, -Gıda güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif ve standartlar çerçevesinde her türlü ölçüm, analiz ve test hizmetlerini sağlamak, fizibilite analiz etüt ve geliştirme, bu konu ile ilgili her türlü ekipman ticaretini yapmak -Endüstriyel ve tüketici ihtiyaçlarımın gerektirdiği konularda her türlü ölçüm, test, analiz ve muayene hizmetlerini sağlamak, fizibilite, analiz etüt ve geliştirme, bu konu ile ilgili her türlü ekipman ticaretini gerektirdiği konularda her türlü ölçüm, test, analiz ve muayene hizmetlerini sağlamak, fizibilite, analiz etüt ve geliştirme, bu konu ile ilgili her türlü ekipman ticaretini yapmak, -Konusu ile ilgili her turlu ekipmanlar almak, laboratuvar kurmak bu laboratuvarlar işletmek. -Konusu ile ilgili her turlu dokümantasyonun tutulması, akredite çalışmalarının yapılması, yasal mevzuatın gerektirdiği izin ve onayların alınması -Hava, su, toprak kirliliği ve tüm atik ve yakıt türleri ile ilgili ölçüm ve analizleri yapmak ve raporlamak. -Gürültü, akustik ve titreşim ölçümleri yapmak ve raporlamak. -Konusu ile ilgili her turlu bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak ya da yaptırmak, bu hususta yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. -Her türlü yönetim sistemi ve akreditasyon standartlına, ulusal uluslararası mevzuat ve direktiflere göre denetim gözetim, belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında akredite olmak onaylanmış kuruluş olmak ve yetki almak. -Ulusal ve uluslararası tüm yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanarak yürürlüğe konan standart yasa yönetmelikler doğrultusunda ürün, ekipman, proses, ortam, makine, tezgah, tesisat, belgelendirme, test, ölçüm, analiz kontrolleri, gözetim hizmetleri, uygunluk kontrolleri, periyodik muayene faaliyetleri yapmak ve raporlan düzenlemek, elektrik sistemleri konusunda da periyodik muayene faaliyetleri yapmak ve raporlan düzenlemek, sertifikalan düzenlemek -Ab-Direktifleri; Endüstriyel ürünlerin ilgili Avrupa Birliği (Ab) direktiflerine göre denetim ve belgelendirme hizmetlerini sunmak,. -Kaynak ve lehim teknolojisi; AB-Direktifleri bünyesindeki ekipmanlar veya diğer tesisler için kullanılacak olan kaynaklı birleşimler ile ilgili ulusal ve uluslararası normlara göre (EN, ISO, ASME, AWS, API vb.) kaynak teknik şartnamesinin değerlendirilmesi ve sertifikasyon hizmetlerini sunmak, -Tesislerde imalat, montaj ve yapıların denetimi; Konusu ile ilgili olarak tesis tasarım surecinden başlayarak tesisi devreye alınması aşamasına kadar geçecek tum tesisi suresi ve sonraki işletim sureci için yüklenici firma ve mal sahibi karşılaşacağı riskleri projelendirme aşamasında yapılacak tasarım ve analizlerin kontrolü, alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerinin doğrulanması ve bu kapsamda tespit edilen risklere yönelik oluşturulacak tedbirlerin denetimi, proje aşamasından başlayarak çelik veya betonarme yapıların her aşamasında taraflar arasında akit şartlarına ve ilgili standartlara göre denetim ve doğrulama işinin yapılması, proje yönetimi kabul çalışılmalarının nezaret ve belgelendirme hizmetlerinin sunulması -Malzeme Teknolojisi; Endüstriyel malzemelerin ilgili Norm ve Teknik Şartnameye uygunluğunu raporlamak ve sertifikalandırmak, -Konusu ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.