SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi kuruldu!    

SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi kuruldu!     SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi kuruldu!    

SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Tuzla'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Sıkıcı tarafından kuruldu.


SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Tuzla'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Sıkıcı tarafından kuruldu.

SKC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak; yürütmekte olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetlerini etik kurallara uygun ve şeffaf olarak bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik esaslarına göre gerçekleştirir, kararlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek ve çelişkiye düşürecek hiçbir faaliyette bulunmamayı amaçlar. Şirketin başlıca faaliyet konuları; 1. ARGE faaliyetleri gerçekleştirmek, 2. Laboratuvarlar kurmak, 3. Her sektörde kalite geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, kalite yönetimi ve denetimleri; çevre koruma, çevre kontrol ve denetimleri; iş ve işçi güvenliği kontrol ve denetimleri; teknik denetim, muayene ve belgelendirme, mekanik, fiziksel, kimyasal ve metalürjik muayene belgelendirmeleri; ölçüm ve kalibrasyon; tahribatsız (hasarsız) muayene; kaynak, kaynak operatörü ve kaynak yöntem onayı; metal ve plastik malzeme ve kaynak muayene, gözetim ve denetimlerini yapmak. 4. Kalitatif ve kantitatif kalite kontrol, üçüncü taraf teknik denetim ve muayene, personel, ürün ve sistem belgelendirme, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu tespit, teşvik etmek ve sonuçlarla ilgili tarafsız dokümantasyon hazırlamak. 5. Konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası muayene, gözetim ve denetim faaliyetlerinde bulunmak. 6. Her türlü binaların yapı elemanlarının, yerli ve uluslararası standartlara uygun, her tür fiziksel, mekanik, hidrolik, pnömatik test ve muayenelerinin yapılması için yerli ve yabancı kuruluş, şirket ve birimlere aşağıdaki hizmetleri vermektir. 6.1. Kalite bilincinin arttırılması ve sanayinin gelişmesine katkı sağlamak üzere eğitim, gözetim, denetim, araştırma ve geliştirme hizmetleri, 6.2. Her türlü yapının ana taşıyıcıları da dahil olmak üzere bağlantılı diğer tüm yapı elemanlarının dış kaplamaları, giydirme cepheler, kapı, pencere, ışıklık ve benzeri yapı elemanlarının, imalat, montaj ve montaj sonrası iş yeri deneylerini (site test) yapmak, raporlamak, sertifika vermek ve belgelemek. 7. Kabul edilen kurallara ve/veya standartlara göre deniz, kara, hava, uzay ve demiryolu araba ve tesislerin tasarım, proje ve hesap kontrollerinin, ilk ve periyodik muayeneleri dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesinin yapılarak, sertifikalandırmaya yönelik belgelerin düzenlenmesi, her türlü malzeme ve donanımlarının belgelendirilmesi, 8. İlgili kural ve standartlara ya da bunlara atıf yaparak uygun şekilde hazırlanmış prosedürlere göre faaliyet kapsamındaki her türlü ürüne ait tasarım hesaplama, kontrol vb. işlemlerinin yapılması suretiyle, tasarım gözden geçirme, doğrulama ve onaylama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 9. Her tür deniz, kara hava, uzay ve demiryolu araç ve tesislerin belgelendirilmesi amacıyla; tekne, makine, elektrik ve diğer donanım malzemelerinin kurallar ve standartlara göre belgelendirilmesi, 10. Her tür deniz, kara, hava, uzay ve demiryolu araç ve tesislerin işletim süresi içinde ilgili kod, standart ve kurallara uygunluğunun kontrolü ve/veya belgelendirilmesi, 11. Endüstriyel tesisler, enerji tesisleri, gaz ve petrol boru hatları, inşaat ve ulaşım başta olmak üzere; tesislerde yer alan her tür endüstriyel ürünün (kazan, basınçlı kap, depolama tankı, makine, her türlü boru, boru hattı, doğalgaz ve petrol platformu, viyadük, köprü, kaldırma ve iletme ekipmanı, asansör, tıbbi cihazlar vb.) ve bunların yapımında kullanılan her tür metal ve metal dışı malzeme ile teçhizatın tasarım kontrolü, doğrulaması ve/veya onayı, imalat ve montaj kontrolü ile periyodik kontrolleri dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesinin yapılarak belgelendirilmesi ve/veya tahribatsız ve mekanik testlerinin gerçekleştirilmesi, 12. Endüstriyel tesisler, enerji tesisleri, gaz ve petrol boru hatları, inşaat ve ulaşım başta olmak üzere; tesislerde ve ürünlerde risk esaslı değerlendirme yapılması, durum tespit hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, her tür yapının tasarım incelemesi, doğrulaması ve onayı. 13. Avrupa Birliği teknik düzenlemeleri çerçevesinde yer alan uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri için yetkili kuruluşlardan yetki almak suretiyle Onaylanmış Kuruluş hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 14. Faaliyet kapsamında ve gelişmeyi hedeflediği alanlarda ilgili benzer kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları yapılması, etkinlikler düzenlenmesi, düzenlenen etkinliklere katilim sağlanması. 15. Faaliyet kapsamında yer alan tesislerin üretim şartlarının ilgili kural, standart ve/veya bu dokümanlara atıf yapılmış prosedürlere göre yeterliliğinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi, 16. Faaliyet konusu ile ilgili olarak tek başına veya ortak girişimler kurmak suretiyle kamu ve özel sektör ihalelerine, uluslararası ihalelere iştirak edilmesi, 17. Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde test hizmetleri sağlayıcısı üçüncü taraf kuruluşların ilgili kural, standart ve normatif dokümanlara göre değerlendirilerek, onaylanması 18. Eğitim, seminer faaliyetleri gerçekleştirilmesi, 19. Personel belgelendirmesi, 20. Faaliyet kapsamında ulusal ve uluslararası sempozyum, fuar, sergi vb. etkinliklere katılım sağlanması, 21. Yönetim sistemleri belgelendirmesi, 22. Laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. 23. Konuları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cami Mah. Mareşal Sok. Beşkonak Villaları Apt. No:4/1 TUZLA