18 / 08 / 2022

İnfo Gaz Teknoloji Bilişim Mühendislik Arge Ve Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İnfo Gaz Teknoloji Bilişim Mühendislik Arge Ve Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Emre Bozkurt ve Ufuk Dişlioğlu ortaklığında kuruldu.İnfo Gaz Teknoloji Bilişim Mühendislik Arge Ve Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Emre Bozkurt ve Ufuk Dişlioğlu ortaklığında kuruldu.

İnfo Gaz Teknoloji Bilişim Mühendislik Arge Ve Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Doğalgaz teknolojisi ile ilgili, araştırma, geliştirme ve yazılım faaliyetlerinde bulunmak 2-Konusuyla ilgili imge, ses ve video işleme, örüntü tanıma, yapay görü, simülasyon, ses tanıma ve bilişim konularında her türlü ürün geliştirme, araştırma, geliştirme, danışmanlık ve bu konulardaki ürünlerin pazarlaması. 3-Kamu, özel ve tüzel kişilere mühendislik, danışmanlık ve destek hizmeti vermek. Konusu ile ilgili toplum gereksinmelerinin karşılanabilmesi için mühendislik sınıfına giren her türlü sektörün her türlü mühendislik hizmetini vermek, mühendislik hizmetini almak, bu hizmeti yurtdışından ve yurtiçinden hizmet olarak almak ve vermek. 4-Mühendislik konularında her türlü ticari, bilimsel, yazılı, görsel, elektronik medya ve her türlü bilişim teknolojilerini kullanarak konusu ile ilgili yayın yapmak, konferans ve sempozyum düzenlemek, eğitim, danışmanlık ve ekspertiz görevlerinde bulunma, fizibilite ve uygulama projeleri hazırlamak, laboratuvar, test, belgelendirme hizmetleri vermek, standart ve patentler üretmek. 5-Ulusal ve uluslararası her türlü ticari faaliyette bulunabilir. Ar-Ge projeleri üreterek, e-ticaret alt yapısı oluşturarak ulusal ve uluslararası şirketlerle işbirliği ortamı hazırlayabilir 6-Bilgisayar sanayince üretilen madde ve malzemelerin, her türlü bilgi işlem sarf malzemelerinin ve her türlü bilgi ve teknolojik yeniliğin üretimini, tedarikini, işlenmesini, dahili ticaretini, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak 7-Konusuyla ilgili, her türlü montaj işlerini yapmak 8-Konusuyla ilgili her türlü mühendislik, danışmanlık ve teknik hizmetleri yerine getirmek 9-Konusuyla ilgili her türlü etüt ve proje hazırlamak 10-Konusuyla ilgili her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddelerin, sanai, ticari, sıhhi ürün, mamul ve maddelerin, menkul kıymet, motorlu ve motorsuz makine araç ve gereçlerin, tarım makinelerinin yedek parçalarının, ambalaj malzemelerinin, elektrikli ve elektriksiz araç gereç ve teçhizatın, ihracatı, ithalatı, yurtiçinde ve yurtdışında toptan ve perakende alımı, satımı, fizibilite çalışmaları, AR- GE çalışmaları, danışmanlık, proje idaresi, vesair taahhüt işlerini yapmak 11-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 12-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5- Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurabilir veya bunlar kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerine tedbil tescil veya fesih edebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir veya kaldırabilir, şirketin alacağını tahsil edebilmek için her türlü mal veya hakkı teminata alabilir, 6- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 7- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.