19 / 08 / 2022

Uniq Proje Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Uniq Proje Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de 10 bin TL sermaye bedeli İle Çağan Düven tarafından kuruldu.Uniq Proje Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de 10 bin TL sermaye bedeli İle Çağan Düven tarafından kuruldu.

Uniq Proje Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu: 
Şirketin başlıca amaç ve konusu; - Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapılması, - Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması), - Serbest harita ve kadastro mühendislik, müşavirlik hizmetleri yapılması, - Harita, makina, elektrik, inşaat, mimarlık, çevre, şehir planlama, elektronik mühendisliği ile ilgili her türlü plan ve projenin yapılması veya bir kısmının sair şahıs ve kuruluşlara yaptırılması, - Yukarıda belirtilen meslek dalları ile ilgili yapılmış veya yapılacak projelerin uygulanması için mesleki ve idari kontrollük hizmetlerinin yapılması veya sair şahıs ve kuruluşlara yaptırılması, - Yukarıda anılan projelerle ilgili olmak üzere, bunların tatbikatını müteahhit firma olarak yapmak veya yaptırmak, - İşletme konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, geliştirme ve ekonomik etütler yapılması, konusu ile ilgili teknik müşavirlik hizmetlerinin verilmesi, - Her türlü yer altı ve yer üstü mühendislik ölçmeleri, deformasyon hesapları, imar uygulamaları ve her türlü harita yapımının tamamını veya bir kısmını yapmak veya başka kuruluşlara yaptırmak, ihale etmek, - Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun kendi arsa ve arazileri üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı olarak yapımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri, - Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alımı, satımı ve üretimi, ithalatı, ihracatı, - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb), - Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak İşlerini yapmaktadır. Bu işlerle ilgili olarak: a-Şirket kuruluş maksadına giren işler ile ilgili proje, proje etüt, genel etüt, proje uygulama, danışmanlık işlerini yapar. Belediyelere, diğer kamu ve özel kuruluşlara ait inşaat ve bilumum ihalelerine katılabilir, teklifler verebilir, her türlü taahhüt sözleşmesi akdedebilir. b-Şirket kuruluş maksadına giren işlerin gereğine ve kanuna uygun olarak, menkul veya gayrimenkul kıymetlere tasarruf edebilir  ve  her türlü bina  inşa ettirebilir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek  alıp, verebilir, bunları teminat gösterebilir. c-Şirketin maksatlarından herhangi biri için uzun veya kısa vade ile ödünç para alır ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro eder, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde  olmamak kaydıyla  her nevi menkul kıymetleri değiştirilebilir. d-Şirket kuruluş maksadı olan muamelelerin yürütülmesi amacı ile ruhsatname, patent, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti  farika  edinebilir ve tescil ettirebilir, bunları kiralayabilir ve intifa hakkını alabilir. e-Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder, mevcut işletmeleri devralır, kiralar. f-Acentelik, temsilcilik, komisyonculuk, bayilik, mümessillik işleri  ve anlaşmaları yapar. g-Para istikraz eder ve borçları için ipotek verir veya  alacakları için lehine ipotek alır. h-Konusuyla ilgili resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak eder. i-Depolama, ambarlama, yükleme, boşaltma ve transit muameleleri yapar. j-Konuyla ilgili her türlü emtianın ambalajlanması için tesisler ve depolar kurar, işletir. k-Başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırmak için gerçek veya tüzel kişilerle anlaşmalara girer. l-Çalışma konularına  girmek  kaydıyla mevzuat dahilinde yeni şirketler kurar. Aracılık  yapmamak kaydıyla  kurulmuş  şirketlerden hisse satın alır, yerli ve yabancı gerçek, tüzel kişilerle ortaklıklar veya konsorsiyumlara veya holdinglere katılır. m-Şirket işleri için gerekli taşıtları kiralar, satın alır, devreder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur. n-Kuruluş amacına uygun ithalat ve ihracat kendi namına veya diğer kuruluşların mutemet ve vekili sıfatıyla yapar. o-Konusuna giren işlerde üretim, onarım, alım-satım, pazarlama, ithalat, ihracat, mümessillik müşavirlik işlerini yapar. p-Şirket yönetim kurulunca şirket maksadı için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen bilcümle ticari, sınai, mali muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerden başkalarına da geçmeyi gerekli gördüğü taktirde ortaklar kurulunda karara bağlanması ve  sözleşme değişikliği yapılması şarttır.