İntifa hakkı sözleşme örneği!

İntifa hakkı sözleşme örneği!

Gayrimenkulün sahibi başka olsa da kullanım hakkının başkasında olması durumuna intifa hakkı deniyor. Eşler, çocuklar ve akrabalar arasında gerçekleşebiliyor. İşte, intifa hakkı sözleşme örneği!


İntifa hakkı sözleşme örneği!

Gayrimenkul üzerindeki yararlanma ya da kullanma hakkına intifa hakkı deniyor. Gayrimenkul sahibi; mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devrediyor. 


İntifa hakkı sahibi; gayrimenkulden yararlanma yetkisine sahip oluyor. Gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki tasarruflar yapamıyor. (gayrimenkulü satamaz, ipotek ettiremez vs.) 


İntifa hakkı ticari faaliyetler için tesis edilebileceği gibi bazen de anne ya da baba gayrimenkulün intifa hakkını üzerinde bırakarak çıplak mülkiyet hakkını çocuklarına devretmesi mümkün oluyor.


Anne baba; hayatta kaldığı sürece gayrimenkulü diledikleri gibi kullanmakla beraber; vefat halinde miras veya intikal işlemi yapmaya gerek kalmadan gayrimenkul çıplak mülkiyet sahibi çocuğa kalıyor. 


İntifa hakkı sözleşmesi!


.... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : 

Adı ve Soyadı, 

T.C. Kimlik No:

Adres:


DAVALI : ........ Tapu Sicil Müdürlüğü/.........


DAVA KONUSU : İntifa hakkının terkini


DAVA DEĞERİ : ….......TL


AÇIKLAMALAR :

1- ŞAHSIM, ......... ili, Merkez İlçesi, … mevkii, ... ada, ... pafta, … parsel’de bulunan taşınmazın malikiyim.

2- Bu taşınmaz üzerinde ..........'in intifa hakkı mevcut iken, hak sahibi .../.../2012 tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir.


Bu sebeplere intifa hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.


DELİLLER : Tapu kaydı, nüfus kaydı ve her tür delil.


HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 796/2 ve İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle davanın kabulü ile söz konusu taşınmaz üzerinde kurulu bulunan intifa hakkının terkinine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. .../.../2013


Davacı 

Adı ve Soyadı

İmzaSükna hakkı iptal davası!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com