İntifa hakkında malikin hakları!

İntifa hakkında malikin hakları!

Bir gayrimenkulde, intifa hakkının bir başkasına verilmesi sonucu, gayrimenkulün sahiplik durumu "kuru mülkiyet" olarak ifade ediliyor. Buna göre intifa hakkında malikin hakları nelerdir? İşte yanıtı...


İntifa hakkında malikin hakları!

Gayrimenkul hukukuna göre, bir gayrimenkulün intifa hakkının bir başkasına verilmesi ile gayrimenkul malikinin sahiplik durumu "kuru mülkiyet" veya "çıplak mülkiyet" olarak adlandırılıyor.


İntifa hakkına sahip kimseler, söz konusu evi satmanın dışında tüm haklara sahip oluyor. İsterlerse evi kiraya verebiliyor. Ancak, kuru mülkiyet sahibi malikin evi kiraya vermesi söz konusu olamıyor. İntifa hakkında malikin hakları, Medeni Kanun kapsamında 807, 808, 809 ve 810. maddelerde sıralanıyor:


Malikin hakları

a. Gözetim

MADDE 807.- Malik, hakkın konusu olan malın hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen kullanılış biçimine itiraz edebilir.


b. Güvence isteme

MADDE 808.- Haklarının tehlikeye düştüğünü ispat eden malik, intifa hakkı sahibinden güvence isteyebilir.

İntifa hakkının konusu tüketilebilen şey veya kıymetli evrak ise, malik tehlikenin ispatına gerek olmaksızın teslimden önce de güvence isteyebilir.

Kıymetli evrakın güvenilir bir yere tevdi edilmesi güvence yerine geçer.


c. Bağışlamada güvence

MADDE 809.- İntifa hakkı kendisinde kalmak üzere yapılan bağışlamalarda bağışlayandan güvence istenemez.


d. Güvence verilmemesinin sonuçları

MADDE 810.- İntifa hakkı sahibi, kendisine tanınan uygun süre içinde güvence göstermez veya hakkın konusu olan malı malikin itiraz etmesine rağmen hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ederse; sulh hâkimi, yeni bir karara kadar intifa hakkı sahibinin zilyetliğini kaldırarak hakkın konusunu atayacağı bir kayyıma tevdi eder. İntifa kullanım hakkı!
Kullanım hakkı nedir?
Kullanım hakkı devri!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com