2-B hakkında merak ettiğiniz her şey bu dosyada

2-B hakkında merak ettiğiniz her şey bu dosyada

www.emlakkulisi.com dev bir dosyayı daha yayınlıyor. Önümüzdeki günlerin en popüler konularından birisi olacak 2-B hakkında merak ettiğiniz her şey bir tık ötenizde!

Çeşitli hükümetlerin programında yer alan, ancak Cumhurbaşkanı vetosu ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarıyla bir türlü uygulamaya


konulamayan 'orman vasfını yitirmiş' arazilerin (2-B'ler) satışı, tekrar gündeme geliyor.


Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 2-B'lerin satılmasına yönelik teknik çalışmaları yeniden başlattı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de yer aldığı bu çalışmalar kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığında bir de toplantı yapıldı.


Toplantıda, 2-B olarak belirlenmiş alanların tescilinin biran önce tamamlanması, Anayasa ya da yasada yapılacak düzenlemelere paralel olarak da hak sahipliklerinin verilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması kararı alındı. Çalışmalar kapsamında hazırlanan raporda da, 2-B'lerin durumu ayrıntılarıyla ortaya kondu.


-2-B SORUNU-


Raporda 2-B'ler, "31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine adına orman dışına


çıkarılması uygulaması" olarak tanımlandı.


1945'de yürürlüğe konulan 4785 sayılı Kanunla bütün ormanların devletleştirildiğine dikkat çekilen raporda, bu şekilde vatandaşların tapulu ormanları yanında, bağ, bahçe ve tarlaları ile köy meraları, otlak, yaylak ve kışlakları, hatta yerleşim yerlerinin devlet ormanı sınırları içinde kaldığı vurgulandı.


Fiilen orman olmayan yerlerin de hukuken orman sayıldığı bu düzenlemenin halkın tepkisini çektiği kaydedilen raporda, "Bunun karşılığı olarak da başta yangın olmak üzere şiddetli bir orman tahribatı yapılmıştır. Daha sonra hatadan dönmek ve bu sahaları orman sınırları dışına çıkarabilmek için çareler aranmış, çeşitli anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır" saptamasında bulunuldu.


2-B uygulamasının bağ, bahçe ve tarlalar ile köy meralarının, otlak, yaylak ve kışlakların yıllar sonra gerçek vasıflarına uygun kullanılmasını sağlama amacı güttüğü belirtilen raporda, şu görüşlere yer verildi: "2-B, Hazineye parasal kaynak bulmak girişimi değildir. Kangren olmuş bir sorunun çözümünün cesaretle ortaya konmasıdır. Ülke genelinde 2-B uygulamasına konu alanlar, toplumun her kesimi tarafından kullanılmakta olup, bu alanların şu an içinde bulunduğu hukuki boşluktan kurtarılarak, yasal bir zemine oturtulması toplumun ortak beklentisidir.


2-B alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesisler, otlak, yaylak, kışlak, mera, mezarlık ve yerleşim yerleri de bulunmaktadır. Devlet, buralara her türlü alt yapıyı getirmekle, gizli kabulünü ifade etmiştir. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler sahipsiz kalmıştır. Vatandaşlar bundan yararlanarak, bu arazileri hiç bir bedel ödemeden kullanmaktadırlar."


-"YANAN YERLERDE 2-B UYGULAMASI YAPILAMAZ&&-


Raporda, ilk uygulamanın başladığı 1974 yılından 2006 sonuna kadar bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alanlardan 473 bin 419 hektarın, 2-B uygulaması ile orman rejimi dışına çıkarıldığı da bildirildi.


Orman kadastrosu tamamlandığında, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin biteceğine de işaret edilen raporda, "Toplumun bazı kesimlerinin endişe ettiği gibi, orman yangınlarını 2-B uygulamaları ile irtibatlandırmak mümkün değil. Kanun gereği yanan ormanlarda 2-B uygulaması yapılamaz. Yanan orman sahaları üzerinde özel mülkiyet, özel tasarruf söz konusu olamaz" denildi.


-ANAYASA VEYA YASA İLE DÜZENLEME-


Raporda, 2-B uygulamasına dönük mevzuat değişiklikleri ve Anayasa Mahkemesi kararları da tek tek irdelendi. Bir görüşe göre, bu sahaları değerlendirmek için herhangi bir Anayasa değişikliğine gerek olmadığı vurgulanan Raporda, gelinen noktada, bütün kesimlerin problemin zaman içinde daha da ağırlaşacağına inandığı ve çözümsüzlüğün acilen ortadan kaldırılmasını istediği ifade edildi.


Eylemli orman durumundaki 2-B alanlarının tekrar ormana kazandırılmasında kararlı olunması gereğine dikkat çekilen Raporda, bu sahaların "otlak, yaylak ve kışlak alanları, tarımda kullanılan alanlar ve belediye, mücavir alan sınırları içinde kalanlar" şeklinde üçlü tasnife tabi tutulması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.


Raporda, diğer mutabakat konuları da "2-B sahalarının değerlendirilmesi sonucu oluşacak kaynağın yeni orman kurmada ve orman köylülerinin kalkındırılmasında kullanılması ve bu konuda parasal ifadelerden kaçınılması" olarak ifade edildi. Raporda, oluşturulan mutabakat çerçevesinde hem Anayasanın 170'inci maddesinin değiştirilmesine, hem de Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanunda düzenleme yapılmasına dönük alternatif Taslaklar hazırlandığı belirtildi.