İpekyolu'nda Van İl Özel İdaresi'nden 1 Ağustos'ta lojman foseptik yapım ihalesi!

İpekyolu'nda Van İl Özel İdaresi'nden 1 Ağustos'ta lojman foseptik yapım ihalesi! İpekyolu'nda Van İl Özel İdaresi'nden 1 Ağustos'ta lojman foseptik yapım ihalesi!

Van İl Özel İdaresi, İpekyolu'nda yer alan 16 lojmanın foseptik yapım işini 1 Ağustos'ta saat 10.00'da ihaleye çıkarıyor. 16 lojmanın foseptik yapım işi 90 günde tamamlanacak.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


Van İl Özel İdaresi, İpekyolu'nda yer alan 16 lojmanın foseptik yapım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu açık ihale usulü ile yapılacak. 


Lojmanları için düzenlenen ihale 1 Ağustos'ta saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İhale sonucuna göre 5 gün içinde yer teslimi ile işe başlanacak. 


16 lojmanın foseptik yapım işi yer tesliminden itibaren 90 günde tamamlanacak. 16 lojmanın foseptik yapım işinin ihalesi, Yeni Adliye Sarayı Yanı'nda İlk Özel İdaresi'nde yapılacak. 


Söz konusu ihale ilanı:


İHALE 


16 LOJMAN VE FOSEPTİK YAPIMI İPEKYOLU CAD. MİGROS YANI NO:22 - Evrak No: 524


ÖZALP İLÇESİ AŞACl TOLGALI AŞAĞI 16 LOJMAN FOSEPTİK YAPIM İŞİ Kamu İhale 


Kanununun 19 utan maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihak-yc ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır.l- İdarenin


a) Alıcı adresi İpekyolu Üzeri, İl Özel İdaresi, A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı, Merkez Van İpekyol. 


b) Telefon ve faks numarası : 4322151562 - 4322144112


e) Elektronik Posta Adresi: sahandonme/30 


V) İhale dokümanının görülebileceği


internet adresi : https: ekap.kik.gov.tr/EKAP


2-İhale konusu yapını işinin


 Niteliği, türü ve miktarı :  ADI  ÖZALP İLÇESİ AŞAĞI 16 LOJMAN FOSSEPTİK YAPIM İŞİ


Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.


h) Yapılacağı yer : ÖZALP -SAĞMALI VAN


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten il ibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin 


a) Yapılacağı yer: : Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı- Selimbey Mah.502 No 22 I Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu -VAN


h) Tarihi/ saati : 01.08.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevduatı gereği kavıllı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kavıllı olduğunu gösterir belge.


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mev/uatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kav ıllı olduğunu gösterir belge.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmla Beyannamesi veya İmza sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imla beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görev lileri belirten son durumu gösterir I icaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imla sirküleri.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.Sİhale konusu işle idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir Ancak işin tamamı alıcı yüklenicilere yaptırılama.


4.1.6 Tüzel kişi olanlarından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları Veya yeminli mali müşavir ya da serbesi muhasebeci mali müşavir taralından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve İm belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tararından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriler belirtilmemiştir.4.3. Mesleki vc Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş (belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve lekül edilen bedelin 7ü oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer is olarak kabul edileeck işler ve benzer işlere denk sayılaeak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edileeek işler:


 İŞLER


4.4.2. İşe denk sayılaeak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


İNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR


5. Ekönomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyal esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadeee yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığı -ihale işleri Bürosu adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teki İP verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya I KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri /orunludur.


S. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı- İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel ü/erinden verecektir İhale sonucu, ü/erine ihale yapılan istekliyle analılar teslimi götürü bedel sö/leşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden m olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1.00


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı leklil üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanının tam metni için tıklayın