24 / 05 / 2022

İskan kaydı talep formu!

İskan kaydı talep formu!

İskan kaydının alınabilmesi için İskan kaydı talep formu 'nun doldurularak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekiyor. İşte iskan kaydı talep formu örneği bu haberde...İskan kaydı talep formu örneği!


BAŞBAKANLIK

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yenimahalle / ANKARA


Aşağıda isimleri yazılı olan muris veya muris-i evvellerime ait iskân kayıtlarının çıkarılarak tarafıma gönderilmesini arz ederim.


……/……/20……

Adı SOYADI

..........


İmza

...........

Adres:

…………………………………………….……….…………

………….….………………………..…..…………………… 

………….….………………………..…..……………………

Telefon: ………….….………………..…..……….Muhacir Olarak Gelenlere Ait Bilgiler:


Ülkesi (Hangi Ülkeden Geldiği):Geliş Tarihi: 


İli:


İlçesi:


Köyü:


Adı SoyadıBaba Adı Doğum tarihi


............................Beraberinde gelen diğer yakınları:Türkiye’de İskân Edildikleri Yere Ait Bilgiler:

İskân Edildiği Tarih:


İli:


İlçesi:


Köyü / Mahallesi:


Mevkii (Varsa):Bu dilekçe formuna eklenmesi gereken belgeler:


Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Adına kayıt istediği kişilerden birinin vârisi olduğuna dair verâsetnâme, vekil ise vârislerden birinden alacağı vekâletname. Varsa kaydı istenen taşınmazlara ait bilgiler.