İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi!

İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi! İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alan iskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi için haberimizi inceleyebilirsiniz...İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne göre, tebliğ, ilan ve müracaat süresi belediye, okul, muhtarlık gibi görülebilir yerlerde otuz gün süreyle asılı kalıyor.


İskan talebinde bulunulması durumunda ise yine aynı yönetmeliğe göre bu süre doksan gün olarak belirtiliyor. Göçebeler için ise, bu süre yüz seksen olarak ifade ediliyor. Bu süre zarfı içinde, ilgili kimselerin bağlı oldukları kaymakamlığa veya valiliğe aile temsilcisi veya eşlerden birisi tarafından dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor.


Yönetmeliğin konu ile ilgili maddesi aşağıda bulunuyor.


Tebliğ, ilan ve müracaat süresi

MADDE 5 – 


(1) Kanun kapsamında iskân edilmenin şekli ve şartları; tüzel kişiliklere, göçebelerde göçebe grubunu temsile yetkili olan kişiye valilikçe yazılı olarak bildirilir ve ayrıca, belediye, okul, muhtarlık gibi görülebilir yerlerde otuz gün süreyle asılarak ilân edilir. İlân metninin asılı kalması ve indirilmesi, tüzel kişilik temsilcileri veya göçebelerde göçebe grubu temsilcileri ile valilikçe görevlendirilen personel tarafından birlikte düzenlenecek tutanak ile belgelendirilir.


(2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) İskân talebinde bulunanlar için, ilân süresi içinde veya ilânın bitiminden en geç doksan gün, göçebeler için ise yüzseksen gün içinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile birlikte, bağlı oldukları kaymakamlığa veya valiliğe aile temsilcisi veya eşlerden birisi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi şarttır. Ancak, uzun süreli tedavi, tutukluluk ve benzeri belgelendirilmiş zorlayıcı sebepler bulunduğu takdirde, bu süreler zorlayıcı sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren başlar.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com