06 / 12 / 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Şişli'de 3.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Şişli'de 3.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli'de yer alan konut alanı imarlı arsayı 3 milyon 133 bin 680 TL tahmini bedelle ihale edecek. Arsanın ihalesi 24 Eylül'de yapılacak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şişli'de 302,16 metrekarelik konut alanı imarlı arsa, 3 milyon 133 bin 680 TL tahmini bedelle 24 Eylül 2014 tarihinde saat 13:00'te ihale ediliyor. İhale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.İHALE


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2339

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Şişli

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  -------

e) Ada No                               :  1386

f) Parsel No                            :  18

g) Yüzölçümü                         :  302,16 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  13057/15108

ı) Vakfiye                               :  Yok

j) Halihazır                              :  İşgalli

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İnönü (Eskişehir) Mah. Kınalı Keklik Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  3.133.680.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  94.010,40.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  24 Eylül 2014 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale Şartnamesi                :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (24/09/2014) saat 13:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8209/1-1

Geri Dön