İstanbul depreme hazır hale getirilecek!

İstanbul depreme hazır hale getirilecek! İstanbul depreme hazır hale getirilecek!

İstanbul'da bir deprem sonrasında meydana gelecek can ve mal kaybının en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmaları başlayacak.On Birinci Kalkınma Planı kapsamında afetlere daha etkin müdahale edebilmek için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanacak. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İstanbul'da bulunan kritik altyapı tesislerinin, kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklılığı artırılıp, afet ve acil durumlarda kullanılması amaçlanan geçici barınma alanlarının kapasiteleri yükseltilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilmesiyle TBMM'ye sunuldu.

On Birinci Kalkınma Planı'nda, güvenlik ve afet yönetimi ile dış göç konularında yapılacak politikalar ve alınacak tedbirler de gündeme geldi.

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde güvenliğin tüm yönleriyle ele alınıp sivil gözetim ve denetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlükler ile toplumsal ve bireysel güvenlik konuları arasındaki dengenin gözetilmesi, güvenlik hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması ve suçla mücadele bilincinin geliştirilip vatandaş katılımının sağlanması hedeflenen plana göre, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılıp, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek.

Bu amaç doğrultusunda güvenlik birimleri arasında iş birliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacak. Başta kırılgan gruplar olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, güvenlik hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

Asayiş suçlarıyla mücadelede etkinlik artırılıp ülkede huzur ve güvenlik ortamına katkı sunacak. Suçların soruşturulması ve aydınlatılması kapsamında bilgi teknolojileri daha etkin kullanılarak analiz yöntemleri geliştirilecek. Siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliği artırılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında profesyonelleşme çalışmaları sona erecek.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve Mobil Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılacak. Milli Balistik Test Merkezi kurulacak.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele

Terörle etkin şekilde mücadele çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısıyla sürecek. Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Terör örgütlerinin propagandası ile mücadelede konusunda kamuoyu düzenli olarak bilgi verilecek, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ile mücadele kapsamında toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik projelere başlanacak.

Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların, ulusal ve uluslararası boyutta üretimi, ticareti, kullanımı ve taşınması engel koyulacak.

Güvenlik birimlerinin uyuşturucuyla mücadele kapasitesi artırılacak. Uyuşturucuyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi sürdürülecek. Uyuşturucuyla mücadelede başlatılan çalışmaların takibi amacıyla veri toplama kapasitesi güçlendirilecek.

Sınır güvenliği artırılacak

Kurumlar arası iş birliğine göre entegre sınır yönetimi anlayışı kapsamında teknolojik ve fiziki altyapının iyileştirilmesi yoluyla kara ve denizlerde sınır güvenliği artırılacak. Sınır güvenliği alanında görevli kurumların görev, yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek yeniden düzenlenecek.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit ve teşhis imkanları artırılacak. Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Vatandaşla kolluk güçleri arasındaki ilişkinin güven esasına dayandırılması amacıyla toplum destekli kolluk yaklaşımı güçlendirilecek. Suçla mücadelede önleyici kolluk tedbirleri artırılacak.

Afet Yönetimi

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılıp afetlerin neden olduğu can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi hedeflenen plana göre, bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak, farklı afet türlerine göre önceliklendirilecek.

AFAD ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2018 verilerine göre, 8,9 milyon olan zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısı 2023 yılında 12,1 milyona ulaşacak Şu anda tek ilin kullandığı Sayısal Telsiz Sistemine ise bütün illerin katılım sağlması planlanıyor.

Ayrıca afet risk ve zarar azaltma çalışmalarına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacak. Afet tehlike ve risklerinin azaltılması amacıyla öncelikli afet türleri dikkate alınıp bütün illerde afet risk azaltma planları hazrılanmış olacak.

Afetlere hazırlık ve risk azaltmak amacıyla uluslararası iş birliği faaliyetleri artırılacak. Ülke genelinde iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin senaryolar da dikkate alınarak afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak.

Tüm afet türlerine göre afet tehlike haritaları hazırlanacak. Afet tehlike derecesi yüksek olan yerlerde afet türlerine göre risk haritaları oluşturulacak.

İstanbul için alınacak tedbirler

İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmaları yapılacak. İstanbul'daki kritik altyapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

İstanbul'da afet ve acil durumlarda kullanılması amaçlanan geçici barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınıp sosyal donatılarını tamamlayacak ve kapasiteleri artıracak. İstanbul'da yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklı hale getirilecek.

Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem taşıyan hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Kamu hizmet binalarının envanterini çıkarma ve afetlere karşı güçlendirme çalışmaları sürdürülecek. Kritik altyapı tesislerinin önceliklendirilmesi için yöntem belirlenecek. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecek. Afet sonrası iyileştirme planı hazırlanmasının usul ve esasları belirlenerek ulusal iyileştirme planının kapsamında yapılacak.

Afet riski yüksek olan yerler için yerel afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacak. Afet yönetiminin etkinliğini artırmak üzere kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim altyapısı üzerinden karar desteği sağlamaya yönelik veri paylaşımını iyileştirecek, kesintisiz haberleşme altyapısı ile afet yönetimi bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecek.

Türkiye ile bağları güçlendirilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların Türkiye ile bağları güçlenmiş olacak. Yurt dışında bulunan vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve hizmetler artırılıp, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olunacak. Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dillerini öğrenmeleri ve kültürel değerleri tanımaları sağlanacak.