İstanbul Sarıyer'de 1 milyon 381 bin TL'ye satılık arsa!

İstanbul Sarıyer'de 1 milyon 381 bin TL'ye satılık arsa! İstanbul Sarıyer'de 1 milyon 381 bin TL'ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: İstanbul Sarıyer'de bulunan arsa 8 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecek ihalede satışa çıkacak gayrimenkulün geçici teminat bedeli 1 milyon 381 bin 737 lira olarak belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No:  2267

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli :  İstanbul

b) İlçesi:  Sarıyer

c) Cinsi:  Arsa

d) Pafta No:  ---

e) Ada No:  1374

f) Parsel No:  2

g) Yüzölçümü:  2.086,98 m²

h) Satılacak Hisse Oranı:  65797/208698

i) Halihazır:  İşgalli

j) İmar Durumu:  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı:  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No):  İstinye (Ferahevler) Mah. Yavuz Sok.

3 - Muhammen Bedeli:  1.381.737.-TL

4 - Geçici Teminat:  41.452,11 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati:  08 Temmuz 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü:  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli:  600 TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.