17 / 08 / 2022

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz yollarla Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaları ile bedelsiz arazi tahsis ettiği bilgisine ulaşıldı...Usülsüz şekilde İstanbul Şehir Üniversitesi'ne arazi tahsis edildiği bilgisine ulaşıldı. Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine hukuki işlem başlatıldığı, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne intikal ettiği, söz konusu taşınmazın bundan sonraki süreçte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu altında olacağı bildirildi.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Danıştay 13. Dairesi'nin, 21 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla söz konusu tahsisi iptal ettiği, Halkbank'ın da verdiği krediye teminat gösterilen arazinin artık İstanbul Şehir Üniversitesi'nin elinden çıktığı gerekçesiyle taraflar arası sözleşmeye uygun olarak işlem başlattığı öğrenildi.

Danıştay'ın kararı üzerine hukuki işlem başlatıldı ve parselin mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne geçti

Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği karar sonrası hukuki işlem başlatıldığı, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne intikal ettiği, ilgili taşınmazın bundan sonraki süreçte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu altında olacağı bilgisine ulaşıldı.
Halkbank da; 18 Ekim 2019 tarihinde ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip başlattı.

İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi tahsisi nasıl gerçekleşti?

2001 yılında Tekel'in Cevizli'deki Fabrikası da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamına alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi; 2008 yılında Maliye Bakanlığı'ndan buradaki 450 dönümlük arazinin kendisine tahsisini istedi. Fakat ilgili alanın o dönem henüz Maliye Bakanlığı'nda bulunmuyor. 

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Arazinin mülkiyeti bedelsiz olarak Şehir Üniversitesi'ne verildi

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin talebinin ardından söz konusu arazinin kısa bir süre içinde Tekel'in vergi borcu gerekçesiyle Maliye Bakanlığı'na devredilmesi dikkat çekti. Hazine, bu alanın mülkiyetini bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'ne verdi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 29 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/32 sayılı kararıyla İstanbul Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Dragos Mevkii'nde bulunan 2222 ada, 208, 209, 211, 226, 228, 236, 237 ve 238 parsel numaralı taşınmazlar İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devredildi.

Kararda; dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de imzasının yer alması dikkat çekti.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Üniversite öğrencilerden para alıyor ve ticari bir faaliyet yürütüyor

Kamu yararı şartını karşılamadığı bilinen İstanbul Şehir Üniversitesi'ne arazinin bedelsiz şekilde tahsis edilmesi, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin öğrencilerden eğitim ve öğretim için para alması ve ticari bir faaliyet yürütmesi mahkemeye taşındı.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Danıştay tahsise ilişkin iptal kararı verdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz tahsise ilişkin dava açıldı.

TMMOB'un yaptığı suç duyurusunda; Kartal/Dragos'ta Halkbank'ın teminatını teşkil eden ve bitişik halde bulunan parsellerden merkezdeki en büyük ve en önemli parselin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca üniversiteye yapılan tapu devrinin iptali istendi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Danıştay 13. Dairesi; İstanbul Şehir Üniversitesi'ne tahsise ilişkin iptal kararı verdi.

Dairenin; 21 Aralık 2018 tarihli kararında; "Davaya konu taşınmazın, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz devredilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Danıştay 13. Dairesi'nin 27 Eylül 2018 tarihli kararında; üzerinde üniversite binalarının kurulmuş olduğu 237 parsel yönünden dava konusu olan Özelleştirme Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi. Danıştay 13. Dairesi, 30 Ekim 2017 tarihli kararıyla dava konusu devir işleminin iptaline karar verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Tapunun Sümer Holding'e iade edilmesi

Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması ve iptal kararının İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca uygulanmasını teminen 237 numaralı parselin tapuda Sümer Holding'e iade edilmesi gereği doğdu.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

İstanbul Şehir Üniversitesi'ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsisi ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 29 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/32 sayılı kararının 237 numaralı parsele yönelik kısmının iptali ve 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi uyarınca mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne devrini sağlayacak şekilde hazırlanan yeni bir ÖYK karar taslağı hazırlandı.

Parselin mülkiyeti maliye hazinesine intikal etti

Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine hukuki işlem başlatıldığı ve söz konusu parselin mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne intikal ettiği, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne usulsüz olarak verilen taşınmazın bundan sonraki süreçte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu altında olacağı bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; 11 Eylül 2019 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazıyla kararın gereğinin yerine getirilmesi istendi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

İstanbul Şehir Üniversitesi kampüs inşası için Halkbank'tan kredi aldı

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 2015 yılından bu yana Halkbank müşterisi olduğu, üniversiteye Kartal ilçesi Dragos'ta kampüs inşası için kredi kullandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından ilgili araziler üzerinde ipotek tesis edilerek Halkbank'tan 300 milyon TL yatırım kredisi alındığı iddia ediliyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Öğrenci sayısı düştü, üniversiyete bağışlar kesildi

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 2016 yılında kredi için bankaya başvurduğu zaman öngörülen öğrenci sayısı ve cironun yıllar itibarı ile gerçekleşmediği, bağışların da kesilmiş olması nedeniyle üniversitenin beklenen geliri üretemediği bildirildi.

Vade ötelemesi de dâhil olmak birçok kolaylık sağlandı

2019 yılı Mart ayından sonra kredi anapara ve faiz geri ödemelerinde gecikmeler yaşandığı, fakat İstanbul Şehir Üniversitesi'nin geciken miktarları geri ödeyebilmesi için vade ötelemesi de dâhil olmak üzere Halkbank tarafından birçok kolaylık sağlandığı ifade edildi.

Halkbank ihtar çekti, YÖK'e bilgi verildi

Halkbank'ın, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilk ihtarını 3 Nisan 2019 tarihinde çektiği ve üniversitenin durumunu düzeltmesi beklendiği öğrenildi. Halkbank'ın öğrencilerin mağdur olmaması ve gereken tedbirlerin alınması için YÖK'e 24 Temmuz 2019 tarihinde de bilgi verdiği öğrenildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis edilmiş!

Kredi alacağı teminatsız kaldı

Danıştay 13. Dairesi tarafından görülen davada, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devrin iptaline karar verilmesi, teminatın iktisadi bütünlüğünün bozulmasına ve kredi alacağının önemli derecede teminatsız kalmasıyla sonuçlandı.

Halkbank'ın İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yetkilileri ile yapılan görüşmelerinde, gerek vadesi geçmiş gerekse vadesi gelecek anapara ve faiz geri ödemelerinin hangi kaynaklarla ve ne şekilde yapılabileceği ile ilgili olarak gerçekçi bir projeksiyon alınamadığı ifade edildi.

Halkbank kredi anapara ve faiz geri ödemelerinde yasal süre olan 90 günün üzerinde gecikme olması, kredi alacağının teminatsız kalması ve üniversite yönetiminin borçların geri ödenmesi ile ilgili gerçekçi projeksiyonunun bulunmaması nedeniyle 30 Eylül 2019 tarihinde takip süreci başlatıldı. Gerçekleştirilen takip işlemlerinin mevzuata, bankacılık teamüllerine ve taraflar arasında imzalanan sözleşmelere uygun olduğu bildirildi.

İhtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip başlatıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi tarafından 14 Ekim 2019 yapılan basın açıklamasında; Halkbank'ın işleminin yasalar, bankacılık teamülleri ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı, işlemin amacının üniversiteyi çalışamaz hale getirmek olduğu öne sürüldü.

Halkbank ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nin açıklamasında yer alan kredi borcunun ödenebileceğinin anlaşıldığı ve iki kurum yetkililerinin 9 Ekim 2019 tarihinde fikir birliğine vardığı ilişkin ifadesinin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Halkbank'ın 18 Ekim 2019 tarihinde ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip başlattığı öğrenildi.