İstanbul Silivri'de 19.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul Silivri'de 19.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri'de yer alan 2 adet gayrimenkulü 19 milyon 912 bin 482 TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri'de yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 19 milyon 912 bin 482 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığından:

1- Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait, ilçemiz Selimpaşa Mahallesi, 409 ada, 2 parselde ve Ortaköy Mahallesi, 332 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 17.02.2021 Çarşamba Günü saat 1400 'te aşağıdaki listede gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Silivri

2- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :
a) Kimlik Fotokopisi,
b) İkametgah Belgesi.
c) Nüfus Kayıt Örneği.
d) Tüzel kişiler için Türkiye'de tebligat adres beyanı,
e) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve imza Sirküleri.
g) İhaleye vekaleten katılacaklar, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve imza Sirküleri,
h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

İstanbul Silivri

ı) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
i) İstekli Şartnamenin her sayfasına "Okudum, Anladım" yazarak, son sayfasına ayrıca adsoyad yazarak imzalayacaktır. Şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Bedelini yatırdığına dair Makbuz,
j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
k) Yukarıda b, c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini, yazı ve rakamla, okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca, şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.
m) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname ve taşınmazları, taşınmazların imar durumlarını gördüğüne dair dilekçe.
n) İhaleye katılacaklar istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 16.02.2021 Salı Günü mesai saati bitimine (16:00) kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir
ve ihale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.