29 / 01 / 2023

İstanbul'da Fatih'te satılık konut! Sakın kaçırmayın!

İstanbul'da Fatih'te satılık konut! Sakın kaçırmayın!

İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı 2 adet gayrimenkul satışı yapıyor. İşte detaylar...İstanbul da Fatih te satılık konut! Sakın kaçırmayın!

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
(AÇIK TEKLİF USULÜ)
 

İHALENİN KONUSU:

Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih- Akşemsettin Mahallesi, 2068 ada 33 parselde bulunan Başkanlığımıza ait 2 adet Bağımsız Bölüm 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tek tek olmak üzere Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.
    
Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALLARIN;
                  
Meclis karar Tarih/No       : 06.04.2022 tarih ve 2022/50 sayılı Meclis Kararı.
Encümen karar Tarih/No   : 03.08.2022/807
Takdir Kom. Raporu          : 28.07.2022 tarihli ve E-31762245-622.03-1320 sayılı
İhale Usulü                        : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli                   : Gazete ilanı
İhale İlan Adedi                 : 2 defa
İhale Tarih ve Saati            : 24.08.2022 günü, aşağıdaki tabloda belirtildiği saatlerde.          
Şartname ve ekleri              : Emlak-İstimlâk Müdürlüğünde (her bir daire için) 2.000,00TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 4 ) 
İlgili Mevzuat ve Tebliğler: 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonunun
Toplantı yeri ve İhalenin 
yapılacağı yer, adres          :  Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu  Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54FATİH/İSTANBUL SANTRAL: 453 14 53 FAKS: 0212 453 14 75
 

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 2068 ADA 33 PARSELDE SATILACAK BELEDİYEMİZE AİT DAİRELER
SIRAADAPARSELKAT NODAİRE NOODA SAYISIBRÜT m2NET M2MUHAMMEN BEDELİ%3 GEÇİCİ TEMİNATSAAT
1206833122+170,3065,37 TL1.100.000,00 TL33.000,00 TL11:00
2206833242+174,4966,12 TL1.150.000,00 TL34.500,00 TL11:30Madde 3-Her bir bağımsız bölümün Satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile  yapılacaktır.

Madde 4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

Madde 5- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri KDV’ leri dahil (varsa) ödemek ve satın aldığı taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6- Satışa sunulan taşınmaz mallarının özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Alıcı taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.


Madde   7- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
  A - Gerçek kişi olması halinde;

 1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
 2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 4 maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
 10.  Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,
 13. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge vermek,


     B - Tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
 2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,
 3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4.  Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
 6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,

 13.Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge  
      vermek,

C - Ortak Girişim olması halinde:
           Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olunması gereklidir.

Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Madde 10-İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesini almak zorundadır. İhaleye giriş belgesi alındıktan sonra aynı gün  %3 geçici teminatı yatırmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 11-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 12- Bu iş için yapılmış ilan bedeli, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından peşin ödenecektir.
Madde 13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 14- Teminatı yatırıp ihaleye katılmayanların teminatlarının gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırarak ihaleye katılanların ve üzerlerinde ihale kalmayanların teminatlarının ise kendilerine iade olunacaktır.
Madde 15-  Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler kabul edilemeyecektir.
Madde 16- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.
Madde 17 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

O ilde Haziye ait 17 adet arsa satılacak! 14 tarla kiralanacak! Sakın kaçırmayın!

Kızılırmak Emlak Müdürlüğü Samsun'da 7 adet arsa satacak!

Hurda fiyatlarına zam şoku! Hurda fiyatları bugün ne kadar? Hurda fiyatları kaç TL oldu? 
Geri Dön