İzmir Bayraklı'da 10.5 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Bayraklı'da 10.5 milyon TL'ye satılık arsa!Bayraklı Belediyesi, İzmir Yamanlar'da yer alan arsayı 10 milyon 474 bin 900 TL bedelle satışa çıkardı.


BAYRAKLI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

S.
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI (M2)

CİNSİ

FİİLİ
DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

YAMANLAR

25873

1

3.379,00

ARSA

BOŞ

10.474.900,00TL

314.247,00TL

08/06/2021

10:15

İMAR DURUMU

Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre her cephesi(5)metre bahçe mesafeli Ayrık Nizam(Y)koşullu konut adasına isabet etmektedir.

 

Bayraklı Belediyesi,  İzmir  Yamanlar'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 10 milyon 474 bin 900 TL olarak belirlendi.

Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi uyarınca "Kaplı Teklif Usulü" İle İlanda belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
1)Satış İhalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 sayılı Kanunun 57.Maddesine göre peşin ödenecektir.
2)İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
3)İhaleye Katılabilmek için;İlgililer Şartnameye uygun hazırlıyacakları tekliflerini 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saaat 16:00 Kadar Sıra numaralı alındılar Karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
4)İhaleye Katılabilmek için ;İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarını 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saaat 16:00 kadar Belediyemiz hesabına yatırmak veya teslim etmek zorundadır.
5)Satış ve devirlerle ilgili her türlü vergi,resim,karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
6)İhaleye girmek isteyen;
1-İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını ,Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu ,Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu ,Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak ,idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde kalmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin;
2-Gerçek kişi olması halinde; Nüfus cüzdanı Sureti,ikametgah belgesi ,geçici teminat makbuzu.
3-Tüzel kişi olması halinde ;Tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ,ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

İzmir Bayraklı

-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından İş bu İhalenin ilanından sonra alınmış olan faliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı ,Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususndaki Genel Kurul kararının noterden tastikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tastikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tastikli imza sirküsü
4-Ortak girişimci olması halinde;ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odasından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4)ve (5),deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.
7-İstekliler İhale Komisyonuna geçici teminat makbuzu ibraz etmesi gerekmektedir.
8-07/06/2021 tarihine kadar vadesi geçmiş Bayraklı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
8)KAPALI TEKLİF USÜLÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ
1-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar ,sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi ihaleye ait olduğu ,isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postedaki gecikmeler dikkate alınmaz ,gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
2-Komisyon (Encümen) Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeble geri alınamaz.
3-Kapalı teklif zarfları istenilen belgeler ve fiyat teklifi içarir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacagı dış zarfları 7 Haziran Pazartesi günü saat 16:00 ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9)Komisyon (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.