İzmir Gaziemir'de 4.9 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Gaziemir'de 4.9 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Gaziemir'de 4.9 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından İzmir İli, Gaziemir İlçesi'nde bulunan arsa 4 milyon 950 bin 550 TL bedelle 15 Eylül günü açık artırma suretiyle ihale edilecek.T.C İZMİR 1.SULH HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 


İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hüküm Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun  İzmir  İli Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, Cilt: 4, Sayfa No: 315, Ada: 187, Parsel 8’de kayıtlı, 13,133,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik: Tarla yazılı taşınmaz Sevgi Mahallesi 907 Sokak No.13, Gaziemir İzmir adresindeki binanın karşısındaki (Kuzeyindeki) Sevgi Mah. 907 Sokak No.6 Gaziemir İzmir adresindeki binanın Güneyindeki etrafı kısmen tel çitle çevrilmiş alan olup, imar Durumu: İzmir ili Gaziemir İlçesi 187 Ada 8 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Emax: 0.50, Depolama alanında kalmakta iken Encümenin 25.09.2014 gün ve 643 sayılı kararı ile seçilen düzenleme sahasında kalmaktadır. Anılan düzenleme çalışmaları sonuçlandıktan sonra imar durumu belgesi verilebilecektir denilmektedir. Bilirkişi Raporunda; Her ne kadar Satışa konu taşınmazın cinsi tapuda "tarla" olarak belirtilmiş isede, taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yürütülmediği, boş durumda olduğu ve etrafının civarındaki yol güzergahlarını kapatmayacak şekilde tel çit ile çevrilmiş olduğu, davacı yan söz konusu tel çitin kendileri tarafından yapıldığını, satışa konu taşınmaz Menderes Caddesine (İzmir-Menderes Karayolu) 165m direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Yakın civarında depolama tesisleri, atölye ve fabrika binaları mevcuttur. Keşif esnasında yapılan incelemede bölgedeki imar yollarının hali hazırda açılmamış olduğu belirlenmiş, dava konusu taşınmazın etrafı, etrafındaki imar yollarını kapatmayacak şekilde tel çit ile çevrili olup boş durumdadır. Taşınmazın belediye hizmetlerinden yararlanma durumundaki kısıtlılık, mevcut konumu, yüzölçümü, imar durumu, topoğrafik yapısı, şehrin önemli merkezlerine olan mesafesi ve civarındaki mevcut yapılaşmalar gibi taşınmazın değerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyecek tüm faktörlerin birlikte değerlendirildiği belirtilmiştir.


Taşınmazın tapu kaydında: 4387 m2 fazlalık 27.02.1954 tarih ve 224 sayılı Tezkere ile Defterdarlık Makamına bildirilmiştir şerhi ve, İmar düzenlemesine alınmıştır. (Başlama tarihi 10.10.2014 tarih 6613 yev. nolu şerh olup bu şerhler ile yükümlü satılacaktır.


Taşınmazda hissedar Gülseren Kamçıcı hissesi üzerinde Gaziemir Bel.Bşk.Mali Hiz.Müd.Gelir Taha.ve Takip Biriminin 13.06.2008 Tarih 4881 yev.nolu, hissedar Osman Karataş hissesi üzerinde İzmir 4. İcra Müd.nün 06.12.2004 T. 6328 yev.nolu, Hissedar Bekir Parıltı hissesi üzerinde İzmir Karşıyaka Vergi Daire.Müd.nün 27.10.2005 T.6388 yev.nolu İzmir 6. İcra Müd.nün 09.02.2009 T. 693 yev.nolu ,10.07.2009 T. 4580 yev nolu, 01.09.2009 T. 5599 yev.nolu, İzmir 16. icra Müd.nün 27.04.2010 T.2756 yev.nolu Karşıyaka Vergi Dairesi Müd.nün 19.07.2012 T. 4322 yev.nolu, Torbalı 2. İcra Müd.nün 24.07.2012 T. 4412 yev.nolu, Karşıyaka 3.icra Müd.nün 10.01.2014 T.163 yev.nolu Yamanlar Vergi Dai.Müd.nün 23.06.2014 T.4067 yev.nolu İzmir 3.icra Müd.nün 03.07.2014 T. 4370 yev.nolu, Hissedar İsmail Açıl hissesi üzerinde Gaziemir Bel.Bşk. 15.01.2014T.302 yev.nolu, Hissedar Alpaslan Çelebi Hissesi üzerinde Bayındır İcra ve iflas Müd.02.11.2007 T. 7408 yev.nolu, 14.08.2009 T. 5254 yev. Nolu, 18.03.2010 T. 1666 yev.nolu, Gaziemir Bel.Bşk.Gelir Tahak. ve Takip Biriminin 06.12.2011 T.7771 yev.nolu haciz şerhleri vardır. Taşınmazdan % 18 KDV alınacaktır.


SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILACAKTIR.


MUHAMMEN KIYMETİ: 4.950.550,00.TL


TAŞINMAZIN 1.İHALESİ: 15.09.2015 Günü Saat 14.00 -14.10 arasında yapılacaktır.


Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 50’sini bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ve saatte 29 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır. TAŞINMAZIN 2.İHALESİ: 15.10.2015 Günü Saat 14.00 -14.10 arasındadır;


Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %50 sini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır. Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir, ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur, ihaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi’nde açılacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar, ihale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur, ihaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar, işbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 02.04.2015