30 / 11 / 2022

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nden kat karşılığı yapım işi ihalesi!

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nden kat karşılığı yapım işi ihalesi!

İzmir ili Güzelbahçe Belediye Başkanlığı, İzmir Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ediyor. İşte detaylar...KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir İli Güzelbahçe Belediye Başkanlığından:
1) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2804 Ada 7 Parselde Bulunan
Taşınmazın (1.748,04 m2
); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı
teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.
2) İHALE; YALI MAHALLESİ, İSTİKBAL CADDESİ NO: 51 GÜZELBAHÇE –
İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDEKİ TUNCEL
KURTİZ KONFERANS SALONUNDA 31 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00 DE,
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35 / A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF
USULÜ İLE YAPILACAKTIR.
3) İhalenin Muammen bedeli: 39.652.072,00 TL (otuz dokuz milyon altı yüz elli iki bin
yetmiş iki lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin en az % 3 ü oranında
1.189.562,16 TL (bir milyon yüz seksen dokuz bin beş yüz altmış iki lira on altı kuruş) geçici
teminat vereceklerdir.
4) İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi
4.1- İstekliler, uygulama projeleri ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir.
4.2- İstekliler, yapı denetim ve fenni mesuliyet ile ilgili herhangi bir bedel
ödemeyeceklerdir.
4.3- İstekliler, inşaat yapımı ile ilgili herhangi bir ruhsat harcı, yol bedeli vb. bedel
ödemeyeceklerdir.

İzmir Güzelbahçe Belediyesi nden kat karşılığı yapım işi ihalesi!

4.4- Kat karşılığı yapım işi, A ve B blok olmak üzere 2 bloktan ve 1 adet havuzdan
oluşmaktadır.
A BLOK YÜKLENİCİYE VERİLECEKTİR
A Blok İnşaat Alanı: 1.163,44 m2
 ( 8 adet 2+1 daire )
B BLOK İDAREYE VERİLECEKTİR.
B blok İnşaat Alanı: 1.163,44 m2
 ( 8 adet 2+1 daire )
Havuz ortak kullanım olup; Havuz inşaat alanı: 52,00 m2
 dir.
İhalede istekliler, İDAREYE VERİLECEK BÖLÜMLERE İLAVE OLARAK
50.000,00 TL den başlamak üzere açık arttırma sonucunda yapacakları ödeme teklifleri,
ihalenin sonucunu ve üzerinde ihale kalan istekliyi belirleyecektir.
5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında
sunmaları zorunludur.
Gerçek Kişiler için;
a) Kimlik Belgesi Fotokopisi
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi
c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,
d) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
e) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli
Sicil Belgesi
f) Noter tasdikli imza beyannamesi
g) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi
fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış
Adli Sicil Belgesi
h) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal
güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge
ı) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)
k) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h – ı bentlerinde
istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”
l) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya eDevletten alınmış Adli Sicil Belgesi
m) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00
m2
 veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2
 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi
gerekmektedir.
Tüzel Kişiler için;
a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası
b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri
d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı,
imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi
e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi
f) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal
güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge
g) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)
i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen
evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”
j) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya eDevletten alınmış Adli Sicil Belgesi
k) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m2
veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2
 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi
gerekmektedir.
6) İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, İHALE ZARFLARINI 31
AĞUSTOS 2022 TARİH SAAT 14:30 A KADAR, ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK
CADDESİ NO: 46 GÜZELBAHÇE / İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, GÜZELBAHÇE
BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERECEKLERDİR.
7) İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde, belge
asıllarını göstermek kaydıyla, idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı
gibidir işlemi yapılır.)
8) İhale doküman bedeli 500,00 TL (beş yüz lira) dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler
Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne gelerek, ihale dokümanını CD formatında tutanakla teslim alacaklardır.
9) İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi
internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir.
10) İstekliler, CD ile birlikte aldıkları dizi pusulasına göre, ihale dokümanını kontrol
edeceklerdir. CD içinde bir sorun olması durumunda derhal idareye bilgi verecek ve idare gereken
düzeltmeyi yapacaktır
11) İstekliler, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer
alan koşul ve kuralları, istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır
12) Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme
yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.
13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur

TOKİ İstanbul projesi geliyor! İstanbullulara 718 yeni konut müjdesi! İşte ayrıntılar! 

İşsizlik oranı, ikinci çeyrekte yüzde 10,6 olarak kaydedildi!

Bugünden sonra altın alamayacaksınız! 15 Ağustos geldi çattı! Altın uzmanı İslam Memiş bombayı patlattı
Geri Dön