17 / 08 / 2022

İzmir Kemalpaşa'da 12.2 milyon TL'ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa'da 12.2 milyon TL'ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Çevre ve Şehircilik İl İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde yer alan 17 gayrimenkulü 12 milyon 172 bin TL'ye satıyor...İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından,  İzmir  ili, Kemalpaşa ilçesinde yer alan 17 gayrimenkul 12 milyon 172 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 25 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ İHALE İLANI

SATIŞ, KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

1-   Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış, TABLO-B’de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ek hizmet binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2-  Satış ve kiralama  ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri taşınmazın bulunduğu ilçeye göre İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) Balçova Emlak Müdürlüğü veya Bornova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (TABLO A 17. sıradaki satışa konu taşınmaz için Balçova Emlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir.)

3-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
     a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,
     b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
     d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
      İhaleye katılacaklar Geçici Teminat Bedelini nakit olarak yatırmak istemeleri halinde İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası İzmir-Konak Şubesi (776) TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 numaralı hesabına ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir.
     e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

İzmir Kemalpaşa da 12.2 milyon TL ye satılık 17 gayrimenkul!

5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İlan metninde yer alan fiili durum bilgisi taşınmaz işlem dosyasındaki son tespit bilgilerine göre düzenlenmiş ve bilgi amaçlı olup daha sonrasında fiili durumda oluşabilecek değişikliklerden İdare sorumlu değildir.

7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

8-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00 / 2358