13 / 08 / 2022

Muğla Datça'da 16.1 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Muğla Datça'da 16.1 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Datça Milli Emlak Şefliği, Muğla ili, Datça ilçesinde yer alan 10 gayrimenkulü 16 milyon 191 bin TL'ye satıyor...Datça Milli Emlak Şefliği tarafından, Muğla ili, Datça ilçesinde yer alan 10 gayrimenkul 16 milyon 191 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Haziran tarihinde saat 10:00'da yapılacak. 

Muğla Datça da 16.1 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

İlan metni:

DATÇA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
(2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca satış ihalesi yapılacak taşınmazlar)

Muğla Datça da 16.1 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

Muğla Datça da 16.1 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

Muğla Datça da 16.1 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

Muğla Datça da 16.1 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

Muğla İli Datça İlçesi sınırları içerisinde yer alan yukarıda bilgileri ve özellikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır.  

1- Taşınmazların satış ihaleleri ilanda hizalarında belirtilen gün ve saatte Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezinde toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, T.C. kimlik numarası ve fotoğraf içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopilerini (asılları ihaleye başlanmadan önce ibraz edilecektir),
Tüzel kişilerin ise; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde (cari yıl) alınmış noter tasdikli sicil kayıt belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir vekâletnameyi;
Yukarıda belirtilen belgeler dışında ihaleye katılmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz ) Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç (K.D.V, karar pulu, tapu harcı) alınmaz. Satılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

4- 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satış bedeli peşin veya talep edilmesi halinde taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taksitli satışlarda tapu ferağının talep edilmesi halinde taksite bağlanan borç ile kanuni faizi karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satış yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesisi edilir.

5- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir. Telefaksla veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Muğla İlindeki ihale bilgileri https://mugla.csb.gov.tr adresinde öğrenilebilir.
İrtibat telefon: (0252) 712 21 50
İLAN OLUNUR.