Antalya Muratpaşa'da 66.1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya Muratpaşa'da 66.1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

PTT Genel Müdürlüğü, mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'ne ait, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi, 28022 ada 1 parselde yer alan gayrimenkulü 66 milyon 125 bin TL'ye satıyor. 


PTT Genel Müdürlüğü tarafından, mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'ne ait, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi, 28022 ada 1 parselde yer alan gayrimenkul 66 milyon 125 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

Antalya Muratpaşa

1) İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazın kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 
2) İhalenin yapılacağı yer: PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı Sanayi Cad. E Blok No:9 Kat:5 Toplantı Salonu 06101 Ulus-Altındağ/ANKARA
İrtibat telefon no: 0 312 509 47 36
Fax no: 0 312 309 55 08

3) İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 200,00 TL(ikiyüzTL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Antalya Muratpaşa

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler     
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Gerçek kişiler için;
1) Kanuni ikametgah belgesi.
2) Nüfus cüzdanı sureti.
Tebligat için adres beyanı.
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Satış şartnamesi 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
Her sayfası imzalı şartname. (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.)
ı)    İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
İş ortaklığı beyannamesi.

İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)


4.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme; 20/01/2021 tarih ve 10:00 saatine kadar PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV  (*), resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.
    (*) KDV Genel Uygulama Tebliğinin Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulamasına ilişkin 4.16.1 maddesine istinaden; söz konusu taşınmazın Şirketimiz kayıtlarında iki tam yıldan (730 gün) fazla bulunması nedeniyle KDV oluşmayacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte PTT Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.