İzmir Seferihisar'da 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Seferihisar'da 4.5 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Seferihisar'da 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Seferihisar Belediyesi, Sığacık Mahallesi'ndeki Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında kalan arsayı ihale ile satıyor...Seferihisar (İzmir) Belediye Başkanlığı tarafından  İzmir  İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parselinde kayıtlı 6 bin 108,50 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 3 Ekim'de yapılacak.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar (İzmir) Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Aşağıda bilgileri buluna iki adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2 - İhale Bilgileri;

A) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parselinde kayıtlı 6.108,50 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz;

İmar Durumu                   :  3. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında kalmaktadır. E:0,05 Hmaks=4,50 m (1 kat) dir.

İhale tarihi ve saati  :  03/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 10.30

İhale yeri  :  Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel    :  4.500.000,00 TL (Dört milyon beş yüz bin)

Geçici Teminat Miktarı     :     135.000,00 TL (Yüz otuz beş bin)

B) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parselinde kayıtlı 9.019,70 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz;

İmar Durumu                   :  3. Derece Arkeolojik sit alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite Merkezi olarak ayrılmıştır. E:0,30 Hmaks=6,50 m dir.

İhale tarihi ve saati            :  03/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 11.00

İhale yeri                          :  Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel            :  6.500.000,00 TL (Altı milyon beş yüz bin)

Geçici Teminat Miktarı     :     195.000,00 TL (Yüz doksan beş bin)

Madde 3 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4 - İhalelere ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 150,00 TL (Yüz elli) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde - 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)

b- İç zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)

c- Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d- Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. )

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parsel için 135.000,00 TL - Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parsel için 195.000,00 TL teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.)

g- Şartname alındı makbuzu

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Madde 9 - İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 03/10/2018 Tarih ve Saat:10:00’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.