İzmir Smyrna Antik Stadyumu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendi!

İzmir Smyrna Antik Stadyumu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendi! İzmir Smyrna Antik Stadyumu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendi!

İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi'ndeki Smyrna Antik Kenti için “ 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır ” şerhi konuldu. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...Kültür ve Turizm Bakanlığından:


İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2013-66                                               35.00/4785

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2013-1627                                           Toplantı Yeri

                                                                                                                   İZMİR

İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi, tapunun 36405 ada, 21 parselinde kayıtlı taşınmazın sit alanında kalıp kalmadığının sorulduğu İsmet ÜLKÜ ve Kadriye OGLAK’ın 01.11.2012 tarihli başvurusu üzerine yapılan arşiv incelmesinde anılan taşınmazın yer aldığı Antik Stadyum Alanının,  İzmir  I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.11.1990 tarih ve 2441 sayılı Kararı’nın 3. Maddesi’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği, ancak eki sit paftasında 2.Derece Arkeolojik Sit olarak tanımlandığı, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararı ile aynı karar eki sit paftasında sınırları belirtilen alanın Antik Stadyum Yeri olarak onaylandığı, son olarak Kemeraltı Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını belirleyen yine İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu’nun 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararında ise Antik Stadyum Alanının Anıtsal Yapı olarak tanımlandığı, yine yürürlükteki İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.10.2002 tarih ve 10138 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Stadyum Arkeolojik Sit Alanı” ve “Özel Proje Alanı” olarak gösterildiği anlaşıldığından, Antik Stadyum Alanı sınırlarının tanımı ile ilgili belirsizliğin giderilmesi amacıyla konuya ilişkin iletilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarih ve 16958, Konak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.03.2013 tarih ve 7047 sayılı yazıları ile Smyrna Antik Kenti Kazısı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY’un 11.06.2013 tarihli görüş yazısı ve Müdürlük evrakına 25.11.2013 tarih ve 655 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi, tapunun 36405 ada, 21 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazın da içinde bulunduğu Antik Stadyum Alanının, kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada gösterildiği haliyle, 2863 Sayılı Yasa’nın 6. ve 7.Maddeleri kapsamında 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, bu alan içerisinde bulunan 36401 ada, 1 parselin (okul parselinin) 2.Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke K aran’nın koşullarının geçerli olduğuna, kararımız eki sit haritasında belirtilen sınırlar içinde yer alan taşınmazların tapu kayıtlarına “ 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konulmasına ve yürürlükteki İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.10.2002 tarih ve 10138 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında gerekli düzeltmenin yapılarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.