Çukurova Balkon

İzmir Torbalı'da 4.2 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Torbalı'da 4.2 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Torbalı'da 4.2 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Torbalı Belediyesi,  Ayrancılar Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 3 Nisan'da yapılacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Torbalı Belediyesi Başkanlığı tarafından Ayrancılar Mahallesi'nde yer alan 3 bin 160 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuyor. Arsa için toplam muhammen bedel 4 milyon 266 bin TL olarak belirlendi. 

İhale, 3 Nisan Salı günü saat 14.00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 HMax = Serbest (KDKÇA)

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 03/04/2018 Salı günü saat 14.00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 4.266.000,00 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 127.980,00 TL (yüz yirmi yedi bin dokuz yüz seksen TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) Ortak girişimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Tüzel kişi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

İlan olunur.