Çukurova Balkon

İzmir'de 6.2 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

İzmir'de 6.2 milyon TL'ye satılık 3 arsa! İzmir'de 6.2 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Balçova Emlak Müdürlüğü tarafından İzmir Menderes'te bulunan 3 arsa 6 milyon 247 bin 466 TL'ye 30 Mart 2015 tarihinde ihale edilecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İZMİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  SATIŞ İHALE İLANI; SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR


No:1

Taşınmaz No: 35210104821

İli: İzmir

İlçesi: Menderes

Mahallesi: Özdere - Çukuraltı Mah.

Pafta: 22u-2c

Ada: 1058

Parsel: 1

Yüzölçümü (m²): 2.037,58

Hazine Payı  (m²):Tam

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

Tahmini Satış Bedeli (TL): 1.039.166,00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 311.749,80

İhale Tarihi: 30.03.2015

İhale Saati: 10:00


No: 2

Taşınmaz No: 35210108293

İli: İzmir

İlçesi: Menderes

Mahallesi: Cumaovası -Cüneytbey Mah.

Pafta: 15m-2d

Ada: 754

Parsel: 6

Yüzölçümü (m²): 2.400,00

Hazine Payı  (m²): 1.251,00

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: 4 Kat Konut Alanı E:0,80 hmax:12,80m

Tahmini Satış Bedeli (TL): 786.900,00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 236.070,00

İhale Tarihi: 30.03.2015

İhale Saati: 14:00


No: 3

Taşınmaz No: 35210102262

İli: İzmir

İlçesi: Menderes

Mahallesi: Özdere - Orta Mah.

Pafta:23u-2a

Ada: 254

Parsel:1

Yüzölçümü (m²):11.965,00

Hazine Payı  (m²): 7.369,00

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: Tercihli Turizm Tesis Alanı

Tahmini Satış Bedeli (TL): 4.421.400,00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 1.326.420,00

İhale Tarihi: 30.03.2015

İhale Saati: 15:00


1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti tam veya hisseli olarak Hazineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.


2- Satışa  sunulan  ve ihalesi yapılacak taşınmazların; Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat:4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda  hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.


3- Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.


4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


   a) Yasal yerleşim yeri belgesi,


   b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),


   c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,


   d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),


   e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.


5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.


6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                    


BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40                                                                                                                                                         İLAN OLUNUR.


İlanın tam metni için tıklayın