Jega alanı nedir?

Jega alanı nedir? Jega alanı nedir?

İmar durumu belgelerinde ve imar planlarında rastlanabilen terimlerden olan JEGA alanı nedir? Jega alanının imar durumu nedir?Jega alanı; "Jeoteknik Gerekli Alan" olarak tanımlanıyor. Jega olarak tanımlanan alanlar jeoteknik etüt yapıldıktan sonra plan kapsamında değerlendirilecek alanlar oluyor.

 

Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar ise; Yapılan jeolojik etütler sonucunda, jeoteknik çalışmalar (sondaj, laboratuar deneyleri, tehlike analizleri, vb.) yapılmadan yerleşime uygunluk değerlendirilmesinin sağlıklı olarak yapılamayacağı öngörülen alanlar oluyor.

 

Daha sonra yapılacak jeolojik– jeofizik-jeoteknik etüt esnasında üzerinde durulması gereken konular vurgulanmalıdır. Rapor içerisinde ve Yerleşime Uygunluk Paftalarında “AJE JEGA” simgesiyle gösterilmesi gerekli oluyor.

 

Yapılaşma dışı bırakılan alanların, kontrolsüz olarak yerleşime açılması olaylarının yaşanması üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) tarafından çıkarılan 17.08.1987 tarih ve 1634 sayılı, genelge ile gerek yerleşime uygun olmayan alanların açılması gerekse belediye imar planı sınırları dışındaki sahalarda mevzii imar planı yapılması durumunda Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlatılması ve raporların AİGM veya İBGM'ne onaylatılması hükme bağlanmıştır.