Justwork Uluslararası Ofis Yönetimi Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruldu!


Justwork Uluslararası Ofis Yönetimi Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi bugün Şişli'de 13 milyon 750 bin TL sermaye bedeli ile Hurşit Şen, Roy Kömürcü ve Tolga Eriz ortaklığında kuruldu. Justwork Uluslararası Ofis Yönetimi Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi bugün Şişli'de 13 milyon 750 bin TL sermaye bedeli ile Hurşit Şen, Roy Kömürcü ve Tolga Eriz ortaklığında kuruldu. 

Justwork Uluslararası Ofis Yönetimi Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi konusu:
Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak iş yerleri, ofis binaları, turistik tesisleri, alışveriş merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis imalathane yerleri, lojistik hizmet binaları, paketleme-ambalaj ve lojistik tesis binaları inşa edebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, kira ve satış sözleşmesi tanzim ve imza edebilir, her türlü kira kontratı tescili ve üst hakkı ve bunun gibi gayrimenkule ilişkin ayni hakları tapuya tescil ettirebilir. 2- Bu amaçla her nevi kuruluşlara ofis alanları tahsis etme, kiralama, işletme, hazır ofislerin kullanıma sunulması, resepsiyon ve sekretarya hizmetleri verebilir. 3- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkuller ile ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılıkta menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir. 4- Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak, her türlü bilişim sistemleri desteği hizmetleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir. 5- Çalışma konusu ile ilgili olarak, kafeler (cafeler) açabilir, kiralayabilir, dışarıdan bu hizmetleri sağlayabilir. Kafelerde kanunların izin verdiği ölçüde, her türlü sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, hazır gıda maddeleri satabilir. Aynı şekilde her nevi içecek de satabilir. 6- Çalışma konusu ile ilgili hizmetleri sunabilmek için, elemanlar çalıştırabilir veya bu hizmetleri dışarıdan satın alabilir. 7- Çalışma konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, dahili ticaret yapabilir. 8- Çalışma konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan acentelik, mümessillik ve bayilikler verebilir, aynı maksatta acente, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir. 9- Çalışma konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sinai imtiyazlar, telif ve patent hakları, alameti farikalar ve sair maddi ve fikri haklar konusunda anlaşmalar yapabilir, bunları satın alabilir, satabilir, devir edebilir. 10- Çalışma konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir. 11- Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla, arsa ve arazileri alabilirler, 12- Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilirler, kiralayabilirler, alt kiralamaya verebilirler, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilirler, 13- Şirket kara taşımacılığı ile ilgili her türlü araçların alım satım ve kiralama işlemini yapar, 14- Yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirket ve kuruluşlara ortak olabilir, iştirak edebilir, 15- Kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilirler ve bunları tekrar kiraya verebilirler, 16- Şirket yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul ve menkul mallar edinebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek rehin teminat alabilir, verebilir, yerli ve yabancı finansman kuruluşlarından kredi alabilir, leasing, vb. her türlü finans işlemleri yapabilir, kefalet verebilir, kefalet alabilir, komisyon temsilcilik alabilir, verebilir. Ayrıca; Şirket taşınmazları üzerinde kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin her türlü nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesi olarak rehin, ipotek verebilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak, 17- Türk Patent Enstitüsünden Avrupa ve diğer dış ülkelerin patent ve lisans kurumlarından, resmi, özel kurum ve kuruluşlarından gerekli izin, imtiyaz, patent haklarının doğrudan alınması ve verilmesi; yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler üstlenilmesi; bunların kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilmesi, verilmesi, veya başkalarına ait olanların devir alınması, teknik bilgi, know-how anlaşmalarının yapılması, 18- Şirketin amaç ve konusundaki hedeflere ulaşabilmesi finansman temini amacıyla her nevi hisse senedi tahvil bono ve bu gibi diğer menkul kıymetlerin aracılık yapmamak kaydıyla alım, satımının yapılması yurtiçi ve yurtdışındaki şahıs ve sermaye şirketlerine iştirakte bulunulması, 19- Her türlü taşınabilir ve taşınmaz malların; maddi olmayan hakların satın alınması, kiraya verilmesi, kiralanması, gerektiğinde devir ve ferağ edilmesi; tevhid, ifraz, irtifak, sükna ve kat mülkiyeti tesis edilmesi, girişilen iş ve taahhütler sebebiyle taşınmaz malların ipotek verilmesi; menkullerin rehin edilmesi, üçüncü şahısların ipotek ve rehinlerinin kabul edilmesi ve alınması; ipoteklerin fek edilmesi, şirketin faaliyeti ile ilgili olarak her nevi kara, deniz ve nakil vasıtalarının satın alınması; leasing yoluyla iktisap edilmesi, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Justwork Uluslararası Ofis Yönetimi Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi adres: Teşvikiye Mah.Teşvikiye Cad. Cıtys Apt.No:12/009 Şişli