Kahramanmaraş'ta 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kahramanmaraş'ta 13.5 milyon TL'ye satılık arsa! Kahramanmaraş'ta 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Onikişubat İlçesi'ndeki arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkan taşınmazın bedeli 13 milyon 541 bin TL olarak belirlendi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan:

 

Sıra No: 1

İlçe Mahalle: Onikişubat Üngüt

Ada Parsel: 4528/7

Encümen Karar Tarih/Sayı: 31.05.2016, 2016/739

İhale tarih ve Saati: 21/06/2016 14:00

Metrekare Yüzölçümü: 7.738,08

Metrekaresinin Muhammen Bedeli: 1.750,00 TL

Tamamının Muhammen Bedeli: 13.541.640,00 TL

Geçici Teminat: 406.249,20 TL

İmar Durumları: E=2.00 Max= 12 kat karma kullanım alanı

İhale Türü: Kapalı teklif


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parseldeki 7.738,08 metrekarelik arsa 21.06.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile İsmet paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda ihale ile mülkiyeti satılacaktır.


2 - İhale İle satılacak arsanın Geçici teminatı 406.249,20 TL olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir.


3 - İhale ile Satılacak arsanın şartnamesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında incelenebilecek olup ihaleye katılmak isteyenler 100,00 TL karşılığında satın alabileceklerdir. (şartname bedelleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.


4 - İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parselde kayıtlı tam 7.738,08 metrekarelik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=2.00 nizam karma kullanım alanı Max= 12 kattır. Söz konusu parselin kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın % 50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.


5 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları


6 - İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi,

c. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.


İlgililere ilanen duyurulur.