Kahramanmaraş'ta 20.9 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Kahramanmaraş'ta 20.9 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Onikişiubat'ta yer alan 4 adet gayrimenkulü 20 milyon 910 bin 264 TL bedelle satışa çıkardı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Onikişiubat'ta yer alan 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedelleri 20 milyon 910 bin 264 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Kahramanmaraş

İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ, ÖDEME ŞEKLİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyetleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi doğrultusunda (kapalı teklif), İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin 06 Temmuz 2021 Salı günü saat 12:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2. İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.
3. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, mülkiyeti satılacak taşınmazların geçici teminat tutarını başvuru saatinden (06 Temmuz 2021 Salı günü saat 12:00'den) önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 IBAN No.lu hesabına işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilerek yatıracağı gibi süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler. 
4. İhale ile satılacak taşınmazlar % 25'i peşin, geriye kalanı 5 eşit (ay) taksit ile satılacaktır taksitlere yıllık kanuni vade farkı uygulanacaktır).
5. İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İhale ile ilgili şartnamede belirtilen tüm masraflar, ihalesi üzerinde kalan alıcıya ait olacaktır.
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk parası
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerini haiz tahviller
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

Kahramanmaraş

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER;
a. 2021 yılında alınmış ikametgâh belgesi (gerçek kişi)
b. Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, tebligat için adres beyanı (gerçek kişi)
c. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi fotokopisi (T.C. kimlik numaralı, gerçek kişi)
d. Süresiz geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
e. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
f. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan
kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
g. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
h. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
i. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
j. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılma vekâletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri;
k. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k) maddelerdeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.