Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?

Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi tutuluyor. Peki, kapıcı dairesinin kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelir vergisel sorumluluğu doğurur mu? Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?


Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi tutuluyor.  Vergi ödemeleri için, belirlenen istisna bedelinden yüksek gelir elde eden kimselerin öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. 


Söz konusu istisna bedelleri de her sene yeniden belirleniyor. Vergi, iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Beyannamelerin ödeme yapılacak senenin Mart ayının 25'ine kadar verilmesi gerekiyor. Ödemelerinde Mart ve Temmuz aylarında yapılması gerekiyor.


Peki, bir apartman veya konut sitesi içerisinde yer alan kapıcı dairesinin kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelir vergisel sorumluluğu doğurur mu? Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?


Kanunun 94/5-a maddesi gereğince kiralayanlar tarafından kira bedeli üzerinden vergi ödenmesi gerekiyor.


İlgili özelge örneği;


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü


SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/KVK.2009.ÖZ.15

KONU : Site yönetiminin kira gelirinin vergilendirilmesi

İLGİ : ...............tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçenizde; kooperatifinizin yapı kooperatifi olarak inşaatı tamamlayıp blokların altında bulunan ortak bölümler ile bağımsız ortak bölüm üzerinde 1/300 oranında tapuların kat maliklerine verildiği, yapı kooperatifi çalışması süresinde kooperatifin mülkü içerisinde yap-işlet-devret modeli ile bağımsız bir bölüm inşa edildiği, bu bağımsız bölümün süresi dolduğunda site yönetimi olarak kira geliri elde edileceği, ayrıca konut bloklarının altındaki kapıcı dairelerinin basit usul mükelleflere kiraya verildiği ve ortak mülklerin kiralarının muhatabının site yönetimi tüzel kişiliği olduğu belirtilerek elde edilen kiraların nasıl vergilendirileceği konusunda görüşümüz sorulmaktadır.


Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin birinci fıkrasında; Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır,”denilmiş, aynı maddenin birinci bendinde de; “Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı”nın kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, aynı Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinin 1.fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapamaya mecbur oldukları hükmü yer almakta olup, aynı maddenin 5/a bendinde 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 


“Site Yöneticiliği” tüzel kişiliğe sahip olmayıp gelir ve kurumlar vergisine tabi değildir. Ayrıca, kiraya verilen yerler, site yöneticiliğine ait olmayıp, kat maliklerine aittir. Dolayısıyla, kira ödemesi site yöneticiliğine yapılsa dahi kat maliklerinin geliri sayılır. 


Bu açıklamalara göre; site yönetiminin ortak mülkiyetinde bulunan yerlerin kiraya verilmesi suretiyle elde edilen kira geliri, niteliği bakımından maliklerin gayrimenkul sermaye iradı olduğundan tevkifat yapmak mecburiyetinde olmayanlara kiraya verilmesi (örneğin basit usulde vergiye tabi olanlara kiraya verilmesi veya mesken olarak kiraya verilmesi) halinde kat maliklerince hisselerine düşen kira miktarlarının gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. 


Öte yandan, söz konusu yerlerin Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılanlara kiraya verilmesi halinde ise, aynı Kanunun 94/5-a maddesi gereğince kiralayanlar tarafından kira bedeli üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.Kapıcı dairesi nasıl olmalı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com