25 / 06 / 2022

Karatay Belediyesi 10 arsa satıyor!

Karatay Belediyesi 10 arsa satıyor!

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya Karatay Hacıyusufmescit ve Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan 10 adet arsayı satışa çıkardı.GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhale 06.04.2022 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç 06.04.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Gayrimenkulün bedeli;
a) Satılacak gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.
b) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

Karatay Belediyesi 10 arsa satıyor!