Kars'ta 5.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Kars'ta 5.1 milyon TL'ye satılık arsa! Kars'ta 5.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Kars Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokak'taki arsayı satışa çıkarıyor.Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Kars Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokak'taki arsayı satışa sunuyor. Satışa konu olan arsa için ihale tarihi 31 Ekim saat 14:00 olarak belirlendi.

 

KARS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
1- Mülkiyeti İdaremize ait olan Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokakta bulunan tapunun pafta no:15 ada no:418, parsel no:2 de kayıtlı bulunan, üzerinde 2 katlı 5 blok ve 20 adet, lojmanın bulunduğu 3.918,75 m² lik arsa ve üzerindeki lojmanların, satışı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.
2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.
3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.
4- İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3 ‘dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C.ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİ TR820001000147261752265005 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu vereceklerin ise 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5- İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 31.10.2017 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti aşağıda belirtilmiştir.
6- Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojmanlar ve arsasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
Gerçek Kişiler için    :
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b) İkametgâh Belgesi,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Vergi Mükellefi ise;
d 1) Bağlı olduğu vergi dairesi,
d 2)Vergi kayıt numarası, 
e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,
f) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
g) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
h) imzalanmış şartname metni,
Tüzel Kişiler için    :
a) Tüzel kişi şirket ise şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Yönetimin onaylı imza sirküleri
b) Tüzel kişilik dernek, ,vakıf, STK(Sivil Toplum Kuruluşları) vb. ise; kendi yönetimlerinden alınmış ihaleye katılma kararı ve yetkili olduğuna dair belgeleri noter onaylı ibraz etmek zorundadırlar.
c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise
c 1) Bağlı olduğu vergi dairesi,
c 2)Vergi, kayıt numarası, 
c 3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
f) İmzalanmış şartname metni,
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.
8- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Son müracaat tarihi 31.10.2017 Salı günü saat 14.00 ‘e kadardır.
İLAN OLUNUR.
İli    İlçesi    Mevkii    Toplam Muhammen Bedel    İhale Tarihi    İhale Saati
Kars    Merkez    Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokakta    5.112.369,26TL    31.10.2017 14:00