Kastamonu Saraçlar'da 4 milyon TL'ye satılık otel alanı!

Kastamonu Saraçlar'da 4 milyon TL'ye satılık otel alanı!Kastamonu Belediyesi tarafından Saraçlar Mahallesi'nde yer alan ticaret alanı arsa 4 yıldızlı otel yapılması amacıyla 4 milyon TL bedelle 5 Şubat 2015 tarihinde ihale edilecek...Kastamonu Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Saraçlar Mahallesinin 932 ada 55 parseldeki taşınmazın; Belediye Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 86 sayılı, Belediye Encümeninin 15.01.2015 tarih 31 kararı ile TİCARET ALANI en az (4 YILDIZLI OTEL YAPILMAK AMACI İLE) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 05.02.2015 Perşembe Günü Saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No: 5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

e) Tüzel Kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

g) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.

İhaleye katılmak isteyenlerin; yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü olan 05.02.2015 Günü Saat: 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saat ten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

4 - Taşınmazdan KDV. Kanununun 17.maddesinin 4-r bendi gereği KDV. Alınmayacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

MAHALLESİ: 1 - Saraçlar

ADA: 932

PARSEL: 55

YÜZÖLÇÜMÜ (m²): 7.570,03 m²

MUHAMMEN BEDELİ: 4.000.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 120.000,00 TL

KULLANIM AMACI: TİCARET ALANI E=3,00