Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?

Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir? Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?

Kat irtifakı, inşaat çalışmaları henüz başlamamış veya inşaat çalışmaları süren bir bina için, müteahhit ile alıcı arasında yapılan anlaşmaya deniyor. Buna göre, kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?

Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?

Kat irtifakı sahibinin hakları ile ilgili hususlara Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Üçüncü Bölümde Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları başlığı altında yer veriliyor.


Kanun hükümlerine göre kat irtifakı sahipleri, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına; kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin etme gibi haklara sahipler.


Kat irtifakı sahibinin hakları ile ilgili kanun hükümleri 17. maddede şu şekilde ele alınıyor;


Kat irtifakı sahibinin hakları

Madde 17 – 

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.


(Değişik: 13/4/1983 -2814/7 md.) 

Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.


(Ek: 13/4/1983 - 2814/7 md.) 

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com