Kavacık OSB projesinin imar planı askıda!

Kavacık OSB projesinin imar planı askıda!

Kavacık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin imar planı onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ise ilginç bir karar verdi.


Edirne Uzunköprü  Kavacık Köyü’nde yapılması planlanan Kavacık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin imar planı onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Proje hakkında çeşitli kurumların düşüncelerini  içeren bilgilendirme raporunda ise ilginç ifadelere yer verildi. Raporda görüş  bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda bölgenin mutlak şekilde korunması gereken tarım arazisi olduğu ve su kaynaklarının kirletildiği belirtmesine rağmen “bölgede ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak OSB alanı oluşturulabilir” şeklinde karar aldı.

Oda tv’de yer alan habere göre; 1 hafta  askıda kalacak onay raporunu web sitesinde yayımlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Uzunköprü OSB 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı, Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanununun 4’üncü maddesi uyarınca 29.01.2020 tarihinde e-imza ile onaylanmıştır. 03.02.2020 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunur” duyurusunu yaptı.

Kavacık köy halkı çeşitli imza kampanyaları yapıp bölgeye organize sanayinin gelmesini istememeleri üzerine onaylanan projenin nazım ve uygulama imar planı plan araştırma ve açıklama raporunda bölgenin ulaşım, fay hattı, bitki örtüsü, doğalgaz hattı, su kaynakları gibi kritik konularda kurumlardan görüş istendi. Bunun sonucunda görüşler iletildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda, “Gerek yapılanma, gerekse işletme aşamasında, meteorolojik bilgilerin dikkate alınması kaydı ile Edirne Uzunköprü OSB projesinin gerçekleştirilmesinde Müdürlükçe sakınca bulunmamaktadır” şeklinde yazdı.

Bölgedeki yerler orman sayılmadı

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü Uzunköprü Orman İşletme Şefliği , “OSB Yer Seçimi Komisyon Toplantısı Uzunköprü Orman İşletme Şefliği kararı sonucunda planlama alanında kesinleşen orman kadastrosuna göre orman tahdidi dışında kaldığı, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre de orman sayılmayan yerlerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerin Bülbülkoru ve Ardıçbayırı Devlet Ormanına sınır olması sebebiyle oluşabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınarak hazır bulunması şartıyla ormancılık çalışmaları ve orman mevzuatı açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

Sağlık koruma bandı gerekli

Halk Sağlığı Müdürlüğü, bölgede sağlık koruma bandının gerekli olduğunu vurgularken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nın raporunda, “OSB’nin sağlık Koruma Bandı mesafesi değiştirilmiş bölümlerinde OSB kendi mülkiyet sınırından içeriye doğru 50 metre mesafe içinde Protokolün eki dışındaki tesislerin kurulmaması, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, oksitleyici, toksik ve benzeri kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri ile sıvı oksijen, azot ve benzeri depolama tanklarının kurulması, çevre ve toplum sağlığını koruyucu tüm tedbirlerin alınması ve yukarıda belirtilen hususların ilgili imar planına plan notu olarak işlenmesi şartı ile ilgili yazı doğrultusunda Bakanlıkça uygun bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Trakya tarım arazileri mutlak şekilde korunmalı

En ilginç rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün oldu. Raporda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda Trakya’nın hâkim fonksiyonunun tarım alanı olduğu, bölgenin tarımsal açıdan birinci öncelikle mutlak olarak korunacak alan şeklinde tanımlandığı anımsattı.

En baş sorun yüzeysel su kaynağı kirliliği

Aynı planda bölgede su kaynaklarının kirletildiğini aktararak; “Trakya Alt Bölgesinin çevresel açıdan en başta gelen sorunu, yüzeysel su kaynaklarının kirliliğidir. Tekirdağ İlinde hızla artan sanayi, Trakya bütününde yalnız iç göçü değil aynı zamanda bölgesel göçü de beraberinde getirmiş, bunun sonucu olarak da ilçe nüfusları hızla artmış, düzensiz şehirleşme önlenemez olmuştur. Sanayinin üretim ihtiyacı, suyun önemli oranda Ergene Havzası yeraltı suyundan karşılanması, yeraltı su kaynaklarının azalmasına ve dinamik seviyenin düşmesine neden olmuştur. Hızlı ve denetimsiz kullanımla kirletilen suyun doğrudan yerüstü sularına(derelere) verilmesi, önce yüzey sularının daha sonra da bunlarla beslenen yeraltı suyu akiferlerinin kirlenmesine neden olmuştur. Bunun için, yapılan çalışmalarda, ilk olarak planlama çalışmaları ile belirlenmiş sanayi alanları dışında sanayi tesisi izin verilmemelidir. Sanayi alanları mutlaka İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturularak kontrol altına alınmalıdır. Çevre kirliliğinde önemli bir nokta olan ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak, kirlenmenin doğal özümseme kapasitesini aşmayacak şekilde kontrol altına alınması ve buna imkan verecek atık su arıtma ile uzaklaştırma stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir" şeklinde görüşlere yer verdi.

OSB çevre düzeni planlarıyla uyumluymuş

OSB alanı yer seçimi çalışmasının Trakya çevre düzeni planları ile uyumlu olduğunun bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, raporunda özetle şu şekilde ifadeleri kullandı.

“Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir. Bu alanların yapılanma koşulları ve konumları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Dağınık ve denetimsiz sanayi alanlarının, OSB'ler çatısı altında toplanması sağlanacaktır. Sektörel dağılım açısından ise 2.10.32 genel hükmü çerçevesinde çevreye duyarlı, teknoloji bazlı sektörlere ağırlık verilecek ve teşvik edilecektir." hükmü yer almakta olup (bu doğrultudaki öngörüler/ hükümler Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda da yer almaktadır), söz konusu OSB Alanı Yer Seçimi çalışmasının 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hedefleri ve öngörüleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca, OSB alanında yer alacak olan tüm sanayi tesislerinden kaynaklanacak atık suları arıtabilecek bir arıtma tesisi planlaması, sanayi tesislerinin gerekli görülmesi durumunda ön arıtma şartını sağlaması, arıtma tesisi ile OSB içerisinde kurulacak işletmelerin eş zamanlı olarak işletmeye alınması ve kurulacak olan tüm sanayi tesislerinin gerekli izin ve alt yapılarının 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”