12 / 08 / 2022

Kayı Kule Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kayı Kule Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alim Uçar ve Ömür Mehmet Cem Yurdakul ortaklığıyla 400 bin TL sermaye ile 23 Ağustos'ta Ümraniye'de kuruldu.Kayı Kule Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alim Uçar ve Ömür Mehmet Cem Yurdakul ortaklığıyla 400 bin TL sermaye ile 23 Ağustos'ta Ümraniye'de kuruldu. 


Kayı Kule Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Yurt içinde ve yurt dışında kendisine veya üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde münferiden veya yerli ve yabancı firmalarla müştereken her türlü inşaat, taahhüt, onarım, dekorasyon işlerini yapmak b. Yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi her türlü inşaat işlerinin yapım, alım, satım işlerini kendi adına, müteahhit veya taşeron sıfatı veya emanet usulü ile başkaları adına yapmak veya yaptırmak c. Her türlü inşaat işlerinin yapımı için bilumum taşınmazlar satın almaya, satmaya, hisseli, hissesiz arsa alıp satmak, aldığı arsa üzerine inşaatlar yapmak, üçüncü şahıslara ait arsaları kat karşılığı almak, gerek yapım halindeki gerekse inşaatı bitmiş gayrimenkulleri satmak, d. Kendilerine veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde inşaat yapmak üzere sözleşmeler imzalanması, üçüncü kişilerin imzaladığı sözleşmelerin devir alınması, ortak olunması, bu sözleşmelerin devredilmesi, satılması, ortak alınması ve bu sözleşmelerle ilgili hakların tahsili ve vecibelerin ifa edilmesi, e. Konusu dahilinde resmi ve özel sektörlerce açılacak ihalelere katılmak, taahhütler altına girmek, teklif vermek, açık arttırma, kapalı teklif, açık eksiltmede bulunmak, kat karşılığı arsa ve araziler üzerine inşaatlar yapmak, bunları kısmen veya tamamen satmak, kiralamak f. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakı, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi ve tescili, parselasyon, izaleyi şüyu, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, taksim ve bedelli veya bedelsiz yolla terkler yapmak, kabul etmek, bunları terkin, tahsis, yeniden tesis ve tescil ettirmek g. Sınaî, Ticari, Turistik ve Sosyal Konutlar, Tesisler veya binalar inşa edilmesi, Kara, deniz, hava ve suyolu, liman tesis ve terminallerinin prefabrik yapı elemanları gibi çeşitli imar, yapı ve iskân faaliyetlerinin doğrudan ve dolayısıyla ilgili olduğu her türlü imar, inşaat, iskân ve bayındırlık faaliyetlerinin parselasyon ölçümleme gibi işlem ve muamelelerinin yapılması h. Her türlü hafriyat işleri, kanal işleri, alt yapı ve yol inşası yapmak, i. İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzemenin alım, satım, ithalini, ihracını yapmak, j. Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat, iskân ve ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerine tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyon yapmak,tadilat,röleve restorasyon ve onarım yapmak.Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak.Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimini ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile yürütmek, Her türlü projelerin arazi üstünde uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması veya yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü motel, otel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi plaza konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolünün yapılması ve yaptırılması. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; 1-Şirket bankalar ve diğer mali kuruluşlardan alacağı krediler için teminat verebilir, karşılığında teminat alabilir. 2-Şirket konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve her türlü ticari işlemi yapabilir. 3-Şirket amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlara karşı taahhütte bulunabilir ve ihalelere katılabilir. 4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü mukaveleleri akit eyler, taahhütlerde bulunur ve bunları infa ve intaç eyler. 5-Şirket gayesi ile ilgili her türlü kara deniz hava araçları ile inşaat sektörünün ihtiyacı olan dozer vinç ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımını alır, satar, kiralar. 6-Şirket konusu ile ilgili bayilik, mümessillik, distribütörlük alabilir, verebilir. 7-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ilerde kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 8-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir.