Kayseri Belediyesi'nden 23.8 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 18 dükkan!

Kayseri Belediyesi'nden 23.8 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 18 dükkan!Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ili, Merkez ilçesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkanı 23.8 milyon TL'ye toplu halde 10 yıllığına kiralıyor...


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri ili, Merkez ilçesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkan 23.8 milyon TL'ye toplu halde 10 yıllığına kiraya verilecek. Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 17 Ağustos tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkân toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1-İhale 17/08/2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

Kayseri Belediyesi

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)  
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (e) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
g-Son 10 yıl içerisinde asgari 2 yıl süreyle Turizm ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair belgenin ibraz edilmesi.

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 17/08/2021 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii: Erciyes Dağı

Cinsi: Dükkan

Adet: 18

10 yıllık muhammen bedel: 23.810.430,00-TL

Geçici teminat: 714.312,90-TL