19 / 08 / 2022

Şişli Belediyesi'nden 11.4 TL'ye 10 yıllığına kiralık akaryakıt istasyonu!

Şişli Belediyesi'nden 11.4 TL'ye 10 yıllığına kiralık akaryakıt istasyonu!

Şişli Belediyesi, akaryakıt ve LPG satış istasyonu, market, araç yıkama tesisi ve benzer eklentilerini içeren 4 bin 202 metrekarelik taşınmazı 11 milyon 400 bin TL'ye 10 yıllığına kiraya verecek.Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait olan, akaryakıt ve LPG satış istasyonu, market, araç yıkama tesisi ve benzer eklentilerini içeren 4.202 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale,  Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 11:00'de düzenlenecek. 

AKARYAKIT-LPG İSTASYONU KİRALAMA İHALESİ

Şişli Belediye Başkanlığından;

MADDE 1 - Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:10 adresli, 10295 ada, 17 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, Market, Araç Yıkama Tesisi, vesaire müştemilatları ve benzer eklentilerini içeren 4.202 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama ihalesi yapılacaktır.

No: 1
Mahalle, Ada, Parsel: Merkez Mahallesi, 10295 ada, 17 parsel
10 yıllık Muhammen Kira Bedeli: 11.400.000,00TL
Geçici Teminat Bedeli: 342.000,00 TL 
Kira Süresi: 10 yıl
İhale Tarihi: 14.07.2020
İhale Saati: 11:00

MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye ait şartname, 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00(bin)TL. bedel ile satın alınabilir.

MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 13.07.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve istimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

MADDE 5 – İhaleye katılacaklar olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 14.07.2020 Salı Günü saat 11:00’a kadar Belediye Encümenine teslim edecektir.

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;

A)Mesleki Ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
1)İstekli Gerçek Kişi ise;
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)
c) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
ç) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi
d) Şartname alındısına ilişkin makbuz
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya limit dahilinde banka teminat mektubu,
f) İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
2)İstekli Tüzel Kişi ise;
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
b) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Ortak girişim olarak ihaleye katılınamaz.
d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

3) Diğer Hususlar
a) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
b) İstekliler adına ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri vermesi.
c) İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 1.000,00-TL. (Bin Türk Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında sunacaklardır.
ç) İş bu şartnamenin 3. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. Muhammen bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu,
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için; Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi itibari ile alınmış Şişli Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir. İsteklilerin ilan tarihi itibariyle vergi ve SGK borçlarının olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belgeleri sunmaları gerektiği,
e) Teklif sahibinin Bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama kuruluşundan/kuruluşlarından alınmış Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesini (Aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece aslı görülmüştür şerhi taşıyan örneğini teklif dosyasında sunacaktır.)
f) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesinin/Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı görülmüştür şerhi taşıyan örneğini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği,
g) İsteklilerin ihale ilan tarihinden itibaren son onbeş yıldan beri ihale konusu işle ilgili aralıksız faaliyet gösterdiklerine dair belgeleri (ticarete sicil gazetesi, bayilik belgeleri, lisans belgeleri)Sunması gerekmektedir.
ğ) İsteklilerin bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 yılı Aralık ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en fazla akaryakıt satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk beş kuruluş arasında yer alması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK Aralık ayı raporu verilerine göre tespit edilecektir.

Mali ve Ekonomik Yeterlilik Belgeleri

1) Bilanço veya eşdeğer belgeler
(1) İsteklinin bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin,
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(2) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
(4) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./2. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş hacmini gösteren belgeler

(1) İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerini sunması gerekmektedir;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) (Değişik bent:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmektedir.
(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(5) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
(6) Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(7) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
(8) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./3. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
3)Bankalardan temin edilecek belgeler
(1)Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
(3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

MADDE 7 - İhale kira bedeli net olup, ihalede gerçekleşecek on yıllık ihale bedeli üzerinden sözleşmenin imzalanmasından önce kiralayan tarafından bir defada on yıllık sözleşme bedelinin tamamını KDV.’ si ile birlikte İdare hesabına yatırıldıktan sonra, sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MADDE 9 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.