18 / 08 / 2022

Samsun'da 12 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iki kafe!

Samsun'da 12 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iki kafe!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan iki kafeyi aylık 50 bin TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan iki kafe için kiralama ihalesi düzenliyor. Söz konusu kafeler için kira bedeli aylık 50 bin TL olarak belirlendi.
 

KAFE KİRALAMA İHALELERİ YAPILACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1-Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olup aşağıdaki tablolarda adres, nitelik bilgileri, aylık muhammen kira bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarihleri ve ihale saatleri belirtilen İlkadım ilçesi, Kalkanca Mahallesi Tümülüs Tepelerinde yer alan ve şartnamesinin ekinde bulunan koordinatlı krokide kullanım alanı ile sorumluluk alanı sınırları belirtilen “Amisos Kafe” isimli lokanta ve müştemilatı 10 yıl süreyle ve İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10547 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve şartnamesinin ekinde bulunan koordinatlı krokide sınırları belirtilen “Sevgi Kafe” isimli lokanta ve müştemilatı kira sözleşmesinin
başlangıç tarihinden itibaren 30.12.2029 tarihine kadar tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Samsun da 12 milyon TL ye 10 yıllığına kiralık iki kafe!

2 - İhalede yarışma (artırım) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz temin edilir.
4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) İstekli gerçek kişi ise :
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)
f) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
ı) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
i) En az 10 (on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler, (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
B) İstekli tüzel kişi ise :
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

Samsun da 12 milyon TL ye 10 yıllığına kiralık iki kafe!

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
g) Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) En az 10 (on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
C) Ortak girişimci ise :
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
5 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemine) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir
sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.