12 / 08 / 2022

Kayseri Bünyan Belediyesi'nden 11.4 milyon TL'ye satılık 23 dükkan!

Kayseri Bünyan Belediyesi'nden 11.4 milyon TL'ye satılık 23 dükkan!

Kayseri Bünyan Belediyesi, Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Sağlık Mahallesi, 1522 ada 1 parselde yer alan 23 adet dükkanı 11 milyon 400 bin TL'ye satıyor...Kayseri Bünyan Belediyesi tarafından, Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Sağlık Mahallesi, 1522 ada 1 parselde yer alan 23 adet dükkan 11 milyon 400 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 18 Mayıs tarihinde saat 13:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE  İLANI

Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait Sağlık Mahallesi 1522 ada 1 parselde yer alan  aşağıda bilgileri bulunan 23 adet dükkan 31.03.2021 tarih ve 23 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 18.05.2021 tarih ve saat 13: 00 da ihale tek tek ile satılacaktır.

1. İhale 18.05.2021 Salı günü saat 13:00’da Bünyan Kadın Gençlik Merkezi Binası 1 nci katında bulunan Çok amaçlı Salonda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için 18.05.2021 Salı günü saat 12:00’a kadar aşağıdaki belgelerle Bünyan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğüne dosyalarını teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
A-Gerçek kişi ise ;

1)İkametgâh İl Muhaberi,

2)Nüfus Cüzdanı Sureti

3)Tebligat için adres beyanı

4)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

6)Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge7)İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL yatırdığına dair makbuz
B-Tüzel kişi ise;

1)Tebligat için Ticari İkametgah belgesi,

2)Vergi Levhası

3)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi,

4)İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi5)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı  bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

6)Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge7)İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL yatırdığına dair makbuz

Kayseri Bünyan Belediyesi nden 11.4 milyon TL ye satılık 23 dükkan!

3. İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce satışa sunulan taşınmazların %3 geçici teminat bedellerini Bünyan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.

4. İhale üzerinde kalan iştirakçi %6 kesin teminatı Bünyan Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.

5. Mülkiyeti Belediyemize ait satışa sunulan taşınmazların bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıda sunulmaktadır.

6. Gerçekleşen ihalenin hüküm ifa etmesi Bünyan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kılınan kişi / kişilerce onaylanması şartına bağlıdır. İhale karar tarihinden 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bünyan Belediye Başkanı ve/veya yetkili kıldığı kişi/kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7. Bünyan Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararının istekliye tebliğ tarihi sayılır.

8. İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kat’i teminata çevrilecektir.

9. Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde İhale bedelinin % 40’ı, vergiler, ilan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Geriye Kalan kısım ise peşin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 6 ay içerisinde 6 (Altı) eşit taksit halinde ödenecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde encümen ihaleyi fesih edip etmemekte serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan her türlü teminat irat kabul edilir.

10. Alıcılar satış bedelinin tamamını ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadırlar. Tapuların alınmaması nedeni ile vukua gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunamazlar.

11. Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupta göndere bilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

12. 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminat irat kaydedilir.

13. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkânı sağlamaz.

14. İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.
 
15. İhale edilen yerin her türlü gideri (vergi, resim, harç, stopaj, elektrik, su, yakıt gideri vs. gibi) alıcıya aittir.

16. Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilir.

17. İhaleden ve sözleşmeden doğan satış ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Bünyan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. Şartnamenin imza edilmiş olması, şartnamenin okunup aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır. İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya paraf edilmeyen şartnameler geçersiz olup, bu şartnamelerin idaremiz nezdinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

19. Teknik şartname ve tapu fotokopisi iş bu idari şartnamenin eki niteliğinde olup, ayrılmaz parçasıdır.

20. İş bu şartname 20 maddeden ibaret olup, 2886 sayılı kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir

Kayseri Bünyan Belediyesi nden 11.4 milyon TL ye satılık 23 dükkan!