19 / 08 / 2022

Konya Meram Belediyesi'nden 11.5 milyon TL'ye satılık 2 dükkan!

Konya Meram Belediyesi'nden 11.5 milyon TL'ye satılık 2 dükkan!

T.C. Konya Meram Belediyesi, Konya ili, Meram ilçesi, Alavardı Mahallesi'nde yer alan 2 adet dükkanı 11 milyon 500 bin TL'ye satıyor...T.C. Konya Meram Belediyesi tarafından, Konya ili, Meram ilçesi, Alavardı Mahallesi'nde yer alan 2 adet dükkan 11 milyon 500 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 22 Eylül tarihinde saat 16:15'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. KONYA İLİ  MERAM BELEDİYESİNDEN

SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Ticaret Sahası [Yençok: 2 Kat]’na isabet eden Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu taşınmaz üzerinde bulunan 5 ve 9 bağımsız bölüm nolu, toplam 11.500.000,00 TL muhammen bedelli 345.000,00 TL geçici teminatlı taşınmazlar 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. Taşınmazlar bir olarak değerlendirilecek, ayrı ayrı satışı yapılmayacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 22/09/2021 Çarşamba günü saat 16.15’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

Konya Meram Belediyesi nden 11.5 milyon TL ye satılık 2 dükkan!

Taşınmazların Adresleri:
Alavardı Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi  No:44C ve 44G Meram/KONYA

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A. Gerçek Kişiler için:
a. İç zarf ( Teklif Mektubu ),
b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
d. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
f. Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
h. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
a. Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
B. Tüzel Kişiler için:
a. İç zarf (Teklif Mektubu),
b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c. Tebligat için adres beyanı,
d. Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
e. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
f. Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
g. 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
h. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
a. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
j. Taşınmazların görüldüğüne dair belge,

Konya Meram Belediyesi nden 11.5 milyon TL ye satılık 2 dükkan!

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 22/09/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 22/09/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.
SATILAN TAŞINMAZLARIN DURUMU:
Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Ticaret Sahası [Yençok: 2 Kat]’na isabet eden Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu taşınmaz üzerinde bulunan 5 ve 9 bağımsız bölüm nolu taşınmazlarda kiracı bulunmaktadır.
İstekli, taşınmazda bulunan kiracıyı bilerek ve kira sözleşmesini inceleyerek, ihaleye teklifte bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
Taşınmazların ihalesinin yapılıp sözleşmenin yapılması durumunda kiraya veren sıfatı istekliye geçecek olup, istekli ile kiracı hukuki açıdan genel hükümlere tabi olacaktır.
Taşınmazların kira durumu aşağıda belirtilmiştir;
5 Bağımsız: Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu taşınmaz üzerinde bulunan 5 bağımsız bölüm nolu taşınmaz, Konya Dördüncü Noterliğinin 02.07.2013 tarih 15554 yevmiye numarası ile Aktifer Gıda Market İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti ‘ye (Güncel ismi Nar Gross Gıda ve Market İmal. San. Tic. Ltd. Şti.) kiraya verilmiş olup, sözleşme 02.07.2023 tarihinde sona erecektir. Taşınmazın 2021 yılı kirası KDV hariç 580.000,00-TL olup, aylık olarak, ay sonunda ödenmektedir.
9 Bağımsız: Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu taşınmaz üzerinde bulunan 9 bağımsız bölüm nolu taşınmaz, Konya Dördüncü Noterliğinin 02.07.2013 tarih 15555 yevmiye numarası ile Aktifer Gıda Market İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti ‘ye (Güncel ismi Nar Gross Gıda ve Market İmal. San. Tic. Ltd. Şti.) kiraya verilmiş olup, sözleşme 02.07.2023 tarihinde sona erecektir. Taşınmazın 2021 yılı kirası KDV hariç 170.000,00-TL olup, aylık olarak, ay sonunda ödenmektedir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.